Fall:

Fitness for Life I & II (KINE 1111 & KINE 2111)
Weight Training I & II (KINE 1112 & KINE 2112)
Jogging (KINE 1113)
Aerobics (KINE 1114)
Golf (KINE 1123)
Racquetball (KINE 1124)
Tennis (KINE 1125)
Yoga (KINE 1128)
Volleyball (KINE 1132)
Softball (KINE 1133)
Soccer (KINE 1134)
Basic Scuba Diving (KINE 1151)
Personal Health (KINE 1304)
First Aid & Safety (KINE 1306)

Spring:

Fitness for Life I & II (KINE 1111 & KINE 2111)
Weight Training I & II (KINE 1112 & KINE 2112)
Jogging (KINE 1113)
Aerobics (KINE 1114)
Golf (KINE 1123)
Racquetball (KINE 1124)
Tennis (KINE 1125)
Yoga (KINE 1128)
Basketball (KINE 1131)
Softball (KINE 1133)
Soccer (KINE 1134)
Basic Scuba Diving (KINE 1151)
Foundations of Physical Education (KINE 1301)
First Aid & Safety (KINE 1306)

Summer:

Fitness for Life I & II (KINE 1111 & KINE 2111)
Weight Training I & II (KINE 1112 & KINE 2112)
Tennis (KINE 1125)
Basic Scuba Diving (KINE 1151)