Mức Tiến Bộ Học Tập Thỏa Đáng

Tiêu Chuẩn về Mức Tiến Bộ Học Tập cho Trợ Giúp Tài Chánh

Mọi sinh viên phải đáp ứng đòi hỏi Mức Tiến Bộ Học Tập Thỏa Đáng (SAP) mới được trợ giúp tài chánh tại LSCS. Quy định liên bang đòi hỏi mọi người nhận trợ giúp tài chánh phải duy trì SAP trong khóa học để lấy bằng cao đẳng, chứng chỉ, hoặc đạt được mục tiêu giáo dục. Hướng dẫn liên bang quy định chánh sách này áp dụng cho mọi thời kỳ ghi danh tại LSCS, bất kể người nhận có đang được trợ giúp tài chánh vào lúc đó hay không. Sinh viên sẽ bị từ chối trợ giúp tài chánh nếu không đáp ứng đòi hỏi SAP. Nếu có lý do chánh đáng không thể tuân hành, thì sinh viên có thể nộp đơn khiếu nại cho Phòng Trợ Giúp Tài Chánh để xin cứu xét. Chánh sách của Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star được thiết kế để khuyến khích sinh viên nâng cao thành tích học tập.

Chiết tính SAP
SAP gồm cả yếu tố phẩm chất lẫn số lượng . Yếu tố phẩm chất ám chỉ điểm trung bình (grade point average, hay GPA) tích lũy.
Yếu tố số lượng bao gồm các tín chỉ lấy được, thời gian tối đa và chương trình dạy học bổ túc. Chúng tôi đánh giá mức tiến bộ trong mỗi năm nào sinh viên nộp đơn xin trợ giúp tài chánh. Mức tiến bộ sẽ được xem xét trước khi trao tặng bất cứ khoản trợ giúp tài chánh nào. Nếu sinh viên đang được Tiền Vay Mượn Stafford (Stafford Loan), thì Phòng Trợ Giúp Tài Chánh sẽ xem xét mức tiến bộ vào mỗi lần cấp phát khoản vay mượn. Từ chối trợ giúp tài chánh có hiệu lực ngay.

Điểm trung bình(GPA)
Người nhận trợ giúp tài chánh phải luôn có GPA tích lũy 2.00 mới giữ đủ tiêu chuẩn được trợ giúp tài chánh. Chỉ các khóa học tại LSCS mới dùng phép chiết tính GPA tích lũy.

Các tín chỉ lấy được
Sinh viên phải hoàn tất mỹ mãn ít nhất 70% số giờ theo học tích lũy của mình. Phép chiết tính này được thực hiện bằng cách lấy số giờ tín chỉ lấy được (hoàn tất) chia cho số giờ tín chỉ theo học. Kết quả hoàn tất mỹ mãn được xếp loại: A, B, C và thỉnh thoảng D. Kết quả hoàn tất không mỹ mãn được xếp loại W, I, IP, và/hoặc F. Các khóa học lặp lại và khóa học cho sinh viên đã được tặng thưởng Academic Fresh Start tại LSCS sẽ được dùng để chiết tính mức hoàn tất 70%.

Thời gian tối đa
Sinh viên có thể không được trợ giúp tài chánh nếu có hơn 150% số giờ theo học của các tín chỉ thông thường bắt buộc để lấy chứng chỉ, bằng cấp, hoặc đạt được mục tiêu giáo dục. Sinh viên phải cho biết mục tiêu giáo dục nào khác ngoài mục tiêu "chưa được giải quyết" và phải tham gia các khóa học để lấy chứng chỉ, bằng cấp, hoặc đạt được mục tiêu giáo dục đó. Sinh viên nào tốt nghiệp chương trình phải cho biết mục tiêu giáo dục mới và bắt đầu tham gia các khóa học để đạt được mục tiêu giáo dục mới. Các khóa học đã trải qua theo mục tiêu giáo dục đã hoàn tất sẽ được tính vào thời hạn tối đa của mục tiêu giáo dục mới. Nếu sinh viên thay đổi mục tiêu giáo dục, thì mọi khóa học đã trải qua theo các mục tiêu giáo dục trước đây sẽ được tính vào thời hạn tối đa của mục tiêu giáo dục mới. Số giờ tín chỉ lấy được trước đây tại cơ sở nào khác được LSCS chấp nhận sẽ được tính vào thời hạn tối đa tại LSCS.

Khóa học bổ túc
Sinh viên sẽ được đánh giá mức tiến bộ dựa trên khả năng hoàn tất chương trình dạy học bổ túc cho sinh viên trong thời hạn tối đa tại LSCS. Sinh viên nào theo học hơn 30 giờ tín chỉ của chương trình dạy học bổ túc cho sinh viên sẽ bị xếp vào mức tình trạng đình chỉ trợ giúp tài chánh tại LSCS. Các khóa học Anh Ngữ là Ngôn Ngữ Thứ Hai (English as a Second Language, hay ESL) không tính vào thời hạn tối đa của chương trình dạy học bổ túc cho sinh viên và thời hạn tối đa 150%.
Lưu ý:Một số chương trình trợ giúp tài chánh (thí dụ, chương trình Học Bổng TEXAS) có các đòi hỏi nghiêm ngặt hơn so với những điều trình bày trong chánh sách này. Liên lạc với Khoa Trợ Giúp Tài Chánh để biết thêm thông tin.


Am Hiểu Các Mức Tình Trạng Tiến Bộ Học Tập

·         Hội đủ tiêu chuẩnSinh viên không có vấn đề nào liên quan đến SAP.

·         Tạm nhượngNếu sinh viên bị xếp vào mức nhượng cho trợ giúp tài chánh, thì Khoa Trợ Giúp Tài Chánh sẽ xem xét mức tiến bộ trong mỗi học kỳ. Nếu được xếp vào mức tạm nhượng, thì sinh viên sẽ được thông báo về tình trạng của mình sau khi xem xét mức tiến bộ học tập thỏa đáng. Sinh viên có thể tiếp tục được trợ giúp tài chánh trong thời gian tạm nhượng, tuy nhiên, sẽ bị cảnh giác là nếu tiếp tục không có tiến bộ học tập thì sẽ bị đình chỉ trợ giúp tài chánh.

·         Đình chỉNgười nhận trợ giúp tài chánh bị xếp vào mức tình trạng đình chỉ thì không còn đủ tiêu chuẩn được trợ giúp tài chánh nữa. Nếu bị xếp vào mức đình chỉ, thì sinh viên sẽ được thông báo về tình trạng của mình sau khi xem xét mức tiến bộ học tập thỏa đáng. Sinh viên có quyền khiếu nại quyết định này với Phòng Trợ Giúp Tài Chánh.

Tiến Trình Khiếu Nại

Nếu có lý do chánh đáng làm cho sinh viên không đáp ứng đòi hỏi SAP, thì họ có thể nộp đơn khiếu nại để xin cứu xét. Đơn khiếu nại cần phải được nộp theo đúng hướng dẫn thủ tục khiếu nại.

Lý do chánh đáng hay giảm nhẹ bao gồm:
1. Bệnh tật
2. Người trong gia đình qua đời
3. Vấn đề gia đình (thí dụ, cha mẹ ly thân hoặc ly dị)
Để bảo đảm được cứu xét, cần nộp mẫu khiếu nại và tài liệu dẫn chứng trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thư từ chối. Liên lạc với Khoa Trợ Giúp Tài Chánh để biết thêm thông tin về cách nộp đơn khiếu nại.

Quyết định giải quyết khiếu nại
Đơn khiếu nại sẽ được cứu xét trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đơn và sinh viên sẽ được cho biết quyết định của LSCS bằng văn bản. Nếu đơn khiếu nại được chấp thuận và mọi công việc giấy tờ đã được nộp và giải quyết, thì sinh viên sẽ được trao khoản trợ giúp tài chánh. Sinh viên nào bị từ chối đơn khiếu nại, có thể tiếp tục khiếu nại quyết định của phòng trợ giúp tài chánh. Quyết định của Ủy Ban Khiếu Nại Trợ Giúp Tài Chánh (Financial Aid Appeals Committee) là chung cuộc. Liên lạc với phòng trợ giúp tài chánh để biết thêm thông tin về cách nộp đơn khiếu nại lần hai.