Tiêu Chuẩn Vay Mượn

Khoản vay mượn được cấp phát cho sinh viên - cho cả học kỳ mùa thu lẫn mùa xuân, dựa trên tình trạng học tập, nhu cầu tài chánh và khoản thiếu hụt chi phí cho mùa thu và mùa xuân. Sinh viên không có lựa chọn giảm bớt khoản vay mượn. Nếu sinh viên được các loại trợ giúp tài chánh khác (trợ cấp, học bổng, v.v...) ngoài Vay Mượn Stafford, thì có thể không đủ tiêu chuẩn được mức vay mượn tối đa.

Lưu ý rằng khoản vay mượn được chia theo (2) học kỳ, và sinh viên không thể được hạn mức vay mượn hàng năm trong một học kỳ. Thí dụ, nếu khoản vay mượn là $5,500.00 trong năm, thì khoản tiền cho mùa thu là $2,750.00 và mùa xuân là $2,750.

Sinh viên năm thứ nhất được định nghĩa là những người hoàn tất đến 29 giờ tín chỉ.
Sinh viên năm thứ hai được định nghĩa là những người hoàn tất từ 30 giờ tín chỉ trở lên.


Sinh viên là người thuộc quyền = mức được trợ cấp tối đa + hạn mức không được trợ cấp

 Năm 2009-2010

 

ĐƯỢC TRỢ CẤP

KHÔNG ĐƯỢC TRỢ CẤP

TỔNG CỘNG

 Năm thứ nhất

 =

 $3,500

 $2,000

 $5,500

 Năm thứ hai

 =

 $4,500

 $2,000

 $6,500

Sinh viên tự lập = mức được trợ cấp tối đa + mức không được trợ cấp bổ túc = tổng cộng tối đa

 Năm 2009-2010

 

 ĐƯỢC TRỢ CẤP

 KHÔNG ĐƯỢC TRỢ CẤP

TỔNG CỘNG

 Năm thứ nhất

 =

 $3,500

 $6,000

 $9,500

 Năm thứ hai

 =

 $4,500

 $6,000

 $10,500