Cách nộp đơn xin

Quý vị phải hoàn tất các bước sau đây mới được trợ giúp tài chánh. Các bước này phải được hoàn tất trong mỗi niên học quý vị muốn được trợ giúp tài chánh. Xin nhớ rằng thời hạn cuối ưu tiên là ngày 1 tháng Tư, vì vậy nên nộp mọi tài liệu dẫn chứng càng nhanh càng tốt để cứu xét kịp thời. Nếu quý vị bỏ lỡ thời hạn cuối ưu tiên, xin đừng lo lắng! Quý vị vẫn có thể nộp đơn xin trong suốt năm vì ngân quỹ thường có cho suốt năm.

Bước 1:Nộp đơn FAFSA(Free Application for Federal Student Aid, hay Đơn Xin Miễn Phí Hỗ Trợ Sinh Viên Liên Bang) qua Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ. Nếu đây là lần đầu tiên quý vị điền đơn FAFSA, nên khởi sự bằng cách xin cấp Mật Số Cá Nhân (Personal Identification Number, hay PIN).
Lưu ý:Cần phải dùng mã số trường học sau đây cho đơn xin trợ giúp tài chánh FAFSA và LSCS: 011145

Bước 2:Nộp Tờ Trợ Giúp Tài Chánh (Financial Aid Worksheet(dạng PDF) cho LSC. Duyệt qua Thời Hạn và Điều Kiện trợ giúp tài chánh tại Trường Cao Đẳng Lone Star. Nộp đơn xin hỗ trợ tỏ rõ quý vị đồng ý với thời hạn và điều kiện này.

Bước 3:Mọi khoản vay mượn được cấp phát qua khoản ký thác trực tiếp vào thẻ VISA của Ngân Hàng Hoa Kỳ. Thẻ này được gởi qua bưu điện đến địa chỉ thư tín chánh ghi trong trương mục 'My Records' của quý vị trước khi cấp phát. Điền vào mẫu Từ Chối Chuyển Ngân Điện Tử nếu quý vị muốn được cấp phát khoản tiền vay dưới hình thức chi phiếu giấy qua Bưu Cục Hoa Kỳ (U.S. Mail).

Nộp hoặc gởi qua bưu điện các mẫu đã điền đầy đủ cho phòng Trợ Giúp Tài Chánh tại trường cao đẳng thuộc Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star theo lựa chọn của quý vị. Khoản trợ giúp tài chánh cho quý vị có hiệu lực tại bất cứ trường cao đẳng nào thuộc Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star

Duyệt qua tất cả các mẫu trợ giúp tài chánh nơi đây.