Học Bổng

Có nhiều cách được học bổng tại Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star. Nhiều cá nhân, doanh thương địa phương, nhóm dân chính, cơ quan chánh phủ, và tổ chức khác nhau đóng góp cho chương trình học bổng của Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star. Những đòì hỏi và khoản học bổng có thể thay đổi.

Quý vị có thể lấy đơn xin học bổng tổng quát tại phòng trợ giúp tài chánh của bất cứ trường cao đẳng nào hoặc yêu cầu gởi đơn này qua bưu điện cho mình. Các Bước Trợ Giúp Tài Chánh(Finacial Aid Steps) của chúng tôi sẽ giúp quý vị theo sát tiến trình nộp đơn. Và đừng quên điền vào đơn FAFSA!

Nếu quý vị được học bổng, chúng tôi chân thành khuyến cáo quý vị nên viết thư cám ơn cá nhân đến (các) nhà hảo tâm. Thư bày tỏ lời cám ơn cá nhân mẫu có thể cho quý vị một số ý kiến hay.

Chọn học xá để biết thông tin tin về các học bổng cụ thể cho học xá.

Học Bổng Bên Ngoài

Học bổng cũng có sẵn từ các nguồn bên ngoài Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star. Cách nộp đơn xin, tiêu chuẩn và khoản tiền tùy thuộc vào cơ quan cấp học bổng.

Lưu ý:Hãy cảnh giác nạn gian trá học bổng. Xin duyệt qua mạng lưới Ủy Ban Mậu Dịch Liên Bang(Federal Trade Commission)để biết thêm thông tin.

Các kết nối sau đây có thể là bước khởi đầu để quý vị tìm lấy học bổng bên ngoài:

Trung Tâm Hỗ Trợ Huấn Luyện Nguồn Nhân Lực (WorkSource Training Support Center) có học bổng cho sinh viên tham gia chương trình nguồn nhân lực tại LSC.

   Học Bổng FastWeb - Tìm Trợ Giúp Tài Chánh                                   Học Bổng Jack Kent Cooke

   FinAid - Hướng Dẫn về Trợ Giúp Tài Chánh

   SuperCollege.com - Hướng dẫn ghi danh nhập học và học bổng trường cao đẳng