Vay Mượn

Khoản vay mượn được cấp phát dựa theo nhu cầu tài chánh và phải được hoàn trả. Thỏa thuận hoàn trả được dàn xếp vào lúc khoản vay mượn được chấp thuận. Khởi đầu tiến trình nộp đơn bằng cách theo sát Các Bước Trợ Giúp Tài Chánh.
 
Sau khi khoản vay mượn của mình được chứng thực, quý vị cần phải đăng nhập mạng lưới để hoàn tất tiến trình nộp đơn xin vay mượn. Quý vị sẽ nhận được điện thư từ phòng trợ giúp tài chánh gởi đến địa chỉ điện thư Lone Star của quý vị để báo cho biết khi nào quý vị có thể đăng nhập mạng lưới Vay Mượn Qua Mạng Lưới (Loans By Web) để điền đơn xin. Quý vị phải hoàn tất tiến trình nộp đơn và ký tên vào tài liệu cùng với người cho vay. Vị cố vấn trợ giúp tài chánh tại Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star có thể giúp quý vị chọn người cho vay từ danh sách người cho vay chọn lọc. Vài người cho vay có chữ ký điện tử để giải quyết nhanh tiến trình nộp đơn của quý vị.

Vay Mượn Stafford Được Liên Bang Trợ Cấp
Mục đích của Vay Mượn Stafford Được Trợ Cấp (Subsidized Stafford) hay Vay Mượn Trực Tiếp (Direct Loan) là cho vay mượn giáo dục với mức lãi thấp để sinh viên trang trải chi phí đi học. Chánh quyền liên bang đài thọ tiền lãi của các khoản vay mượn này trong lúc sinh viên đang theo học, trong thời gian ưu đãi và các thời gian được phép hoãn trả.

Lệ phí lập hồ sơ 1% được khấu trừ từ số tiền của mỗi khoản vay mượn. Hiện nay, không có lệ phí bảo đảm hay bảo phí nào. Khoản vay mượn được cấp phát lần đầu vào hoặc sau ngày 1 tháng Bảy, 2008 có lãi suất (lãi đơn) hàng năm cố định từ 6.00% trở xuống trong suốt thời hạn vay mượn. Người vay mượn không phải trả tiền lãi tích lũy trong thời gian họ ghi danh ít nhất phân nửa thời gian, trong thời gian ưu đãi sáu tháng, và trong một số thời gian được phép hoãn trả. Tiền lãi không được cộng gộp vào tiền vốn vào mọi lúc và có thể được trả khi tích lũy.

Hoàn trả tiền vay bắt đầu sáu tháng sau khi sinh viên kết thúc thời lượng ghi danh ít nhất phân nửa thời gian. Lịch trình hoàn trả tiền vay đòi hỏi khoản tiền trả hàng tháng tối thiểu là $50.00 hoặc khoản tiền bắt buộc phải hoàn trả tiền vay trong vòng 10 năm, tùy theo khoản tiền nào lớn hơn. Người vay mượn có thể hội đủ tiêu chuẩn được hoãn trả tiền vay trong một số trường hợp.

Vay Mượn Stafford Không Được Liên Bang Trợ Cấp
Mục đích của Vay Mượn Stafford Không Được Liên Bang Trợ Cấp (Federal Unsubsidized Stafford Loan) hay Vay Mượn Trực Tiếp là cho vay mượn giáo dục với mức lãi thấp để sinh viên trang trải chi phí đi học.  Người vay mượn phải trả tiền lãi tích lũy trong lúc đang theo học, trong thời gian ưu đãi, hoặc trong thời gian được phép hoãn trả hay hoãn nợ.

Lệ phí lập hồ sơ 1% được khấu trừ từ tiền lời của mỗi khoản vay mượn. Hiện nay, không có lệ phí bảo đảm hay bảo phí nào. Khoản vay mượn được cấp phát lần đầu vào hoặc sau ngày 1 tháng Bảy, 2008 có lãi suất (lãi đơn) hàng năm cố định là 6.80% trong suốt thời hạn vay mượn. Tiền lãi sẽ tích lũy từ ngày khoản tiền được cấp cho đến khi (các) khoản vay mượn được trả đầy đủ. Tiền lãi có thể được cộng gộp vào tiền vốn - tùy theo ý riêng của người cho vay.

Hoàn trả tiền vay bắt đầu sáu tháng sau khi sinh viên kết thúc thời lượng ghi danh ít nhất phân nửa thời gian. Lịch trình hoàn trả tiền vay đòi hỏi khoản tiền trả hàng tháng tối thiểu là $50.00 hoặc khoản tiền bắt buộc phải hoàn trả tiền vay trong vòng 10 năm, tùy theo khoản tiền nào lớn hơn. Người vay mượn có thể hội đủ tiêu chuẩn được hoãn trả tiền vay trong một số trường hợp.

Vay Mượn Phụ Huynh Liên Bang cho Sinh Viên Cử Nhân (Federal Parent Loan for the Undergraduate Student, hay PLUS)
Nếu quý vị là người thuộc quyền của phụ huynh, thì họ có thể xin PLUS để vay mượn đến mức chi phí đi học của quý vị trừ đi mọi trợ giúp tài chánh nào khác nhận được. Khoản vay mượn này là tiền vay theo tín chỉ.

Mọi khoản vay mượn Liên bang đều được cấp phát không sớm hơn 30 ngày sau khi lớp học khai giảng.