Thông Tin về Thuế

Tín Thuế

Tín Thuế Học Bổng Hy Vọng

Tín Thuế Học Bổng Hy Vọng (Hope Scholarship Tax Credit) thực ra là chương trình tín thuế liên bang, chứ không là học bổng. Gia đình của quý vị phải nộp tờ khai thuế liên bang và nợ thuế*. Tín thuế Hy Vọng không hoàn trả cho gia đình nào không trả thuế, người nào nợ thuế ít hơn khoản tiền tín thuế Hy Vọng tối đa cho gia đình hội đủ tiêu chuẩn, hoặc người nào được trợ giúp tài chánh để trang trải học phí và lệ phí của họ.

Gia đình của quý vị có thể nộp đơn xin tín thuế đến $1,500 trong một niên thuế cho mỗi người thuộc quyền đủ tiêu chuẩn. Có thể thực hiện điều này trong đến hai niên thuế. Gia đình của quý vị có thể nộp đơn xin tín thuế đến 100% của $1,000 đầu tiên trong chi phí đủ tiêu chuẩn và 50% của $1,000 kế tiếp để được mức tín thuế tối đa $1,500.

Khoản tín thuế thực tùy thuộc vào lợi tức của gia đình, khoản học phí hợp lệ và lệ phí đã trả, và khoản tiền từ một số học bổng, trợ cấp và miễn giảm học phí. Tổng mức tín thuế tối đa cũng dựa theo số người thuộc quyền đủ tiêu chuẩn.

Vào đầu tháng Hai, mẫu khai thuế lợi tức liên bang 1098T sẽ được gởi cho quý vị và IRS qua bưu điện để báo cáo việc ghi danh của quý vị trong tài niên trước. Phải chắc rằng Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star có địa chỉ thư tín đúng đắn của quý vị trong hồ sơ.

Tín Dụng Cơ Hội Mỹ

Ai nói quý vị không thể gặp vận may vào những ngày này? Đạo Luật Phục Hồi và Tái Đầu Tư Mỹ (American Recovery and Reinvestment Act) có thể mang lại vận may mà quý vị đang mong đợi - giúp trang trải tiền học cao đẳng/đại học.

Tín Dụng Cơ Hội Mỹ (American Opportunity Credit) có giá trị đến $2,500 để trang trải học phí và chi phí liên quan. Quý vị có thể nộp đơn xin tín dụng này cho tờ khai thuế năm 2009 và 2010 của mình. Khoản tín dụng này bắt đầu giảm dần nếu quý vị kiếm hơn $80,000, hoặc $160,000 nếu nộp tờ khai chung. Ngay cả khi quý vị không kiếm đủ tiền để nộp tờ khai thuế, thì cũng cứ nộp vì quý vị có thể được hoàn trả đến $1,000.

Và nếu đang theo chương trình tiết kiệm cho đại học (theo đoạn 529) thì quý vị có thể xài số tiền đó cho máy điện toán dùng vào mục đích học tập.

Quý vị không cần phải theo khóa học về chuyên ngành tên lửa thì mới biết giáo dục đại học tốn kém đến thế nào - hãy viếng thăm http://www.irs.gov/recovery.

*Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star không là gánh nặng cho quý vị.

Các Thắc Mắc Thông Thường (FAQ) về 1098-T

Mẫu 1098-T là gì?

Mẫu IRS 1098-T (Bản kê khai học phí) được cấp cho mọi sinh viên nào theo học tại cơ sở giáo dục hợp chuẩn cũng như đã trả học phí hợp lệ và lệ phí trong niên lịch trước. Thông tin trong Mẫu 1098-T được dùng để xem quý vị có hội đủ tiêu chuẩn nộp đơn xin tín dụng giáo dục cho Tờ khai thuế lợi tức liên bang (Federal Income Tax Return) của mình trong niên lịch trước hay không.

Mẫu 1098-T được gởi qua bưu điện vào lúc nào?

Mẫu 1098-T phải được đóng dấu bưu điện trước ngày 31 tháng Giêng. Quý vị sẽ nhận được mẫu 1098-T trước ngày cuối cùng của tuần lễ đầu tiên trong tháng Hai.

Mẫu 1098-T được gởi qua bưu điện đến nơi đâu?

Mẫu 1098-T được gởi qua bưu điện đến địa chỉ thường trú của quý vị trong hồ sơ của trường cao đẳng quý vị theo học.

Nên làm gì nếu chưa nhận được mẫu 1098-T?

Nếu chưa nhận được mẫu 1098-T trước ngày cuối cùng của tuần lễ đầu tiên trong tháng Hai, quý vị có thể lấy bản sao của mẫu này tại www.ecsi.net/1098T(dùng mã số trường học EV) hoặc bằng cách gọi số 1-866-428-1098.

Tôi tham gia vào chương trình TCP nhưng chưa bao giờ nhận được 1098-T.

Chương Trình Chứng Nhận Giáo Viên (Teachers Certification Program, hay TCP) không là chương trình giờ tín chỉ, do đó không cần kê khai học phí và lệ phí trong Mẫu 1098-T.

Thông tin nào được kê khai trong mẫu 1098-T?

Cơ sở giáo dục hợp chuẩn cần phải kê khai thông tin sau đây cho mỗi sinh viên đã trả học phí hợp lệ và lệ phí trong niên lịch trước:

·         Số An Sinh Xã Hội

·         Tên

·         Địa chỉ

·         Khoản tiền trả đã nhận (Ô 1) hoặc số tiền trong hóa đơn (Ô 2) của học phí hợp lệ và chi phí liên quan (Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star kê khai "số tiền trong hóa đơn" trong Ô 2)

·         Khoản tiền học bổng hoặc trợ cấp và miễn giảm học phí đã nhận (Ô 5)

·         Quý vị có được ghi danh là sinh viên ít nhất là phân nửa thời gian hay không (Ô 8)

·         Quý vị có được ghi danh là sinh viên sau đại học (nghiên cứu sinh) hay không (Ô 9)


Khoản tiền nào được ghi trong Ô 2, "Số tiền trong hóa đơn của học phí hợp lệ và chi phí liên quan"?

Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star kê khai học phí hợp lệ và lệ phí bằng cách dùng phương pháp "Invoice Billing Date" (Ngày lập hóa đơn). Khoản tiền trong Ô 2 tương ứng với số tiền trong hóa đơn của quý vị để ghi danh trong niên lịch trước.

Nếu quý vị có thắc mắc về khoản tiền trong Ô 2 hoặc 4, xin liên lạc với văn phòng Kinh Doanh tại học xá quý vị theo học trong niên lịch trước.

Nếu quý vị có thắc mắc về khoản tiền trong Ô 5 hoặc 6, xin liên lạc với văn phòng Trợ Giúp Tài Chánh tại học xá quý vị theo học trong niên lịch trước.

Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star không giúp kê khai thuế. Để biết quý vị có hội đủ tiêu chuẩn được một trong các tín thuế giáo dục hay không, hoặc muốn biết thêm thông tin về quyền lợi thuế vụ cho giáo dục, xin tham vấn Ấn bản IRS 970 (IRS Publication 970), cố vấn thuế vụ, hoặc IRS bằng cách gọi số 1-800-829-1040 hoặc viếng thăm mạng lưới của IRS, http://www.irs.gov/.