Học Bổng

Các Chương Trình Học Bổng Liên Bang

Học Bổng Pell Liên Bang
Lên đến $5350 cho năm 2009 - 2010
                                
Tiêu chuẩn xét chọn bao gồm, nhưng không giới hạn:

·         Công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân

·         Điền vào đơn FAFSA để chứng minh nhu cầu tài chánh

·         Sinh viên cử nhân, chưa từng lấy bằng cử nhân trước đây

·         Ghi danh vào chương trình học lấy bằng cấp

Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ dùng phương thức xét chọn tiêu chuẩn, được Quốc Hội ban hành, để xem xét thông tin mà quý vị khai báo khi điền vào Đơn Xin Miễn Phí Hỗ Trợ Sinh Viên Liên Bang (FAFSA). Quý vị chỉ có thể được một Học Bổng Pell trong năm trao tặng. Quý vị được bao nhiêu không chỉ tùy thuộc vào EFC của mình, mà còn dựa trên chi phí theo học, đi học toàn nhiệm hay khiếm nhiệm và đi học trong niên học đầy đủ hoặc ít thời gian hơn. Sinh viên chỉ có thể được Học Bổng Pell từ một trường học mỗi lần.

Học Bổng SEOG Liên Bang
Khoản học bổng có thể thay đổi

Tiêu chuẩn xét chọn bao gồm, nhưng không giới hạn:

·         Công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân

·         Điền vào đơn FAFSA để chứng minh nhu cầu tài chánh ngoại lệ

·         Sinh viên cử nhân, chưa từng lấy bằng cử nhân trước đây

·         Ghi danh vào chương trình học lấy bằng cấp

Học Bổng Cơ Hội Giáo Dục Bổ Túc Liên Bang (Federal Supplemental Education Opportunity Grant, hay FSEOG) dành cho sinh viên cử nhân có nhu cầu tài chánh ngoại lệ và được Học Bổng Pell Liên Bang. Học bổng này không phải hoàn trả. Không bảo đảm mọi sinh viên đủ tiêu chuẩn đều có thể được FSEOG. Sinh viên tại mỗi trường có thể được trao tặng FSEOG dựa trên nguồn ngân quỹ của trường đó.

Học Bổng ACG Liên Bang
Mức học bổng: $750 cho sinh viên năm thứ nhất và $1300 cho sinh viên năm thứ hai

Tiêu chuẩn xét chọn bao gồm, nhưng không giới hạn:

·         Người nhận Học Bổng Pell Liên Bang

·         Phải hoàn tất chương trình trung học đệ nhị cấp chuyên sâu

·         Đang học niên học thứ nhất hay thứ hai (ngoại trừ chương trình dạy học lấy hai tín chỉ)

·         Ghi danh vào chương trình học hội đủ tiêu chuẩn lấy bằng cấp

·         Phải có GPA tích lũy 3.0 mới được học bổng cho năm thứ hai

Các Chương Trình Học Bổng Tiểu Bang

Học Bổng TEXAS Lần Đầu (TEXAS Grant Initial)
Mức học bổng không hơn $1780 mỗi năm

Tiêu chuẩn xét chọn bao gồm, nhưng không giới hạn:

·         Nhu cầu tài chánh có EFC thấp hơn hoặc bằng 4000

·         Cư dân Texas đã hoàn tất trung học đệ nhị cấp sau tháng Mười Hai, 1998 theo chương trình giảng dạy trung học đệ nhị cấp thành tích khuyến nghị hoặc xuất sắc

·         Ghi danh Tuyển Quân hoặc được miễn trừ

·         Tích lũy chưa đến 30 giờ tín chỉ trong học kỳ, không tính các giờ tín chỉ lấy được trong các khóa học kép hay đồng thời hoặc được cấp tín chỉ cho kỳ thi (AP, IB hoặc CLEP).

·         Ghi danh vào trường cao đẳng với tư cách sinh viên năm thứ nhất trong vòng 16 tháng sau khi tốt nghiệp trung học đệ nhị cấp

Học Bổng TEXAS (Towards Excellence, Access, & Success, hay Hướng tới sự Xuất Sắc, Quyền Theo Học, và Thành Công) được cơ quan lập pháp Texas thành lập năm 1999 để trợ giúp tài chánh theo nhu cầu cho sinh viên Texas nào đã hoàn tất chương trình giảng dạy dự bị cao đẳng/đại học tại trường trung học đệ nhị cấp.

Gia Hạn Học Bổng TEXAS
Mức học bổng không hơn $1780 mỗi năm

Tiêu chuẩn để xét gia hạn:

·         Vào lúc kết thúc năm thứ nhất, sinh viên phải đáp ứng đòi hỏi Mức Tiến Bộ Học Tập Thỏa Đáng (SAP) của nhà trường.

·         Vào lúc kết thúc năm thứ hai của chương trình hoặc các năm sau đó, mọi sinh viên phải hoàn tất ít nhất 75% số giờ theo học trong niên học trước, có điểm trung bình (GPA) chung ít nhất là 2.5 theo thang điểm 4.0 và hoàn tất ít nhất 24 giờ tín dụng trong học kỳ mỗi năm.

Sinh viên nào tiếp tục theo học cao đẳng và đáp ứng tiêu chuẩn học tập của chương trình, có thể được học bổng cho đến 150 giờ tín chỉ hay trong sáu năm hoặc cho đến khi lấy được bằng cử nhân, tùy theo thời điểm nào đến trước. Trong niên học đầu tiên, tiêu chuẩn học tập được trường cao đẳng hay đại học ấn định. Trong các năm tiếp theo, đòi hỏi phải hoàn tất ít nhất 75% số giờ học trong năm trước, ngoài ra điểm GPA chung ít nhất là 2.5 theo thang điểm 4.0.

Học Bổng Giáo Dục Công Lập Texas (Texas Public Education Grant, hay TPEG)
Khoản học phí có thể thay đổi

Tiêu chuẩn xét chọn bao gồm, nhưng không giới hạn:

·         Là cư dân Texas, không là cư dân hoặc sinh viên ngoại quốc

·         Chứng minh nhu cầu tài chánh

·         Ghi danh Tuyển Quân hoặc được miễn trừ đòi hỏi này

Học Bổng Giáo Dục Công Lập Texas (TPEG) cho Giáo Dục Thường Xuyên
Một số chương trình đủ tiêu chuẩn có thể được tài trợ đến 100% học phí, dựa theo nhu cầu.

Tiêu chuẩn xét chọn bao gồm, nhưng không giới hạn:

·         Mọi sinh viên phải điền vào Đơn Xin Miễn Phí Hỗ Trợ Sinh Viên Liên Bang (FAFSA) để xét tư cách hội đủ tiêu chuẩn/nhu cầu như ấn định khái quát của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ. (Điều này kể cả thực hiện mọi thẩm tra, mã số C, và ghi danh tuyển quân để bảo đảm hội đủ tiêu chuẩn)

·         Sinh viên không có giấy tờ thích hợp phải điền vào mẫu TASFA như ấn định khái quát của THECB (Texas Higher Education Coordinating Board, hay Hội Đồng Điều Phối Giáo Dục Đại Học Texas)

·         Mọi sinh viên phải nhập học tại Khoa Giáo Dục Thường Xuyên (CE)

·         Mọi sinh viên phải điền vào Mẫu Trợ Giúp Tài Chánh CE

Học Bổng Cơ Hội Giáo Dục Texas (Texas Educational Opportunity Grant, hay TEOG)
Mức học bổng không hơn $1780 mỗi năm

Tiêu chuẩn xét chọn bao gồm, nhưng không giới hạn:

·         Là cư dân Texas

·         Chứng minh nhu cầu tài chánh

·         Nếu nộp đơn xin học bổng lần đầu: có khoản đóng góp của gia đình không quá $2,000

·         Ghi danh Tuyển Quân hoặc được miễn trừ đòi hỏi này

·         Ghi danh ít nhất 1/2 thời gian (6 giờ tín chỉ trong học kỳ) trong 30 giờ đầu tiên (hoặc tương đương) vào chương trình lấy bằng cấp hoặc chứng chỉ cán sự tại trường cao đẳng công lập hai năm ở Texas

·         Chưa được cấp bằng cán sự hoặc tú tài

·         Không phạm trọng tội hoặc phạm tội liên quan đến dược chất bị kiểm soát

Sinh viên nào tiếp tục theo học cao đẳng và đáp ứng tiêu chuẩn học tập của chương trình, có thể được học bổng cho đến 75 giờ tín chỉ trong học kỳ, trong sáu năm, hoặc cho đến khi lấy được bằng cán sự, tùy theo thời điểm nào đến trước. Đòi hỏi về học tập để tiếp tục tham gia chương trình gồm: Vào lúc kết thúc năm thứ nhất, sinh viên phải đáp ứng đòi hỏi Mức Tiến Bộ Học Tập Thỏa Đáng (SAP) của nhà trường. Vào lúc kết thúc năm thứ hai, sinh viên phải hoàn tất ít nhất 75 phần trăm (%) số giờ theo học trong niên học trước và có điểm trung bình (GPA) chung ít nhất là 2.5 theo thang điểm 4.0.

Chương Trình Hợp Tác Hỗ Trợ Giáo Dục Toàn Dụng (Leveraging Educational Program Assistance Partnership)
Học bổng tiểu bang hỗ trợ cho sinh viên có nhu cầu tài chánh. Mức học bổng được Giám Đốc Trợ Giúp Tài Chánh ấn định.