Hoàn Trả Khoản Hỗ Trợ theo Tựa Đề IV

Điều quan trọng là quý vị phải suy xét thật kỹ hậu quả của việc rút tên khỏi mọi khóa học của mình.

Nếu đây không là thời kỳ ghi danh đầu tiên của quý vị tại Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star và quý vị đã được trợ giúp tài chánh theo Tựa Đề IV*, thì khoản hoàn trả của quý vị do rút tên khỏi khóa học được chiết tính theo các thể thức sau đây. Các thể thức này chỉ áp dụng cho sinh viên Tựa Đề IV nào rút tên hẳn trước 60 phần trăm (%) thời gian trong thời lượng ghi danh.

1. Tỷ lệ phần trăm của thời lượng quý vị hoàn tất sẽ là tỷ lệ phần trăm của khoản trợ giúp theo Tựa Đề IV mà quý vị được phép giữ lại.

2. Tỷ lệ phần trăm này sẽ được chiết tính và khoản tiền còn lại mà quý vị đã nhận được phải được hoàn trả cho ngân quỹ Tựa Đề IV theo quy định của điều luật.

3. Văn phòng trợ giúp tài chánh sẽ báo cho quý vị biết số tiền quý vị nợ Bộ Giáo Dục (Department of Education, hay ED). Quý vị được cho 45 ngày để trả đầy đủ khoản nợ với ED cho Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star. Sau thời hạn 45 ngày, khoản nợ này sẽ được chuyển đến Bộ Giáo Dục để truy thâu.

4. Quý vị phải trả đầy đủ khoản nợ này cho Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star hoặc dàn xếp cách trả tiền khác với ED để duy trì tiêu chuẩn được ngân quỹ Tựa Đề IV.

5. Nếu được trợ giúp theo Tựa Đề IV, quý vị cần phải suy xét kỹ các khoản hoàn trả khi rút tên khỏi hẳn lớp học của mình. Thí dụ và thông tin có sẵn tại văn phòng trợ giúp tài chánh.

6. Sau khi các khoản tiền hoàn trả Tựa Đề IV được xác định, thì quý vị phải hoàn trả những khoản tiền đó cho các chương trình Tựa Đề IV theo thứ tự sau đây:

Khoản vay mượn sinh viên Stafford không được trợ cấp

Khoản vay mượn sinh viên Stafford được trợ cấp

Chương trình Vay Mượn PLus

Chương trình Học Bổng Pell

Học Bổng ACG

Chương trình học bổng SEOG liên bang

Chương trình học bổng SSIG/LEAP liên bang

*Trợ giúp tài chánh theo Tựa Đề IV tại Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star gồm có Học Bổng Pell Liên Bang, Học Bổng Thi Đua Học Tập (Academic Competitiveness Grant), Học Bổng Cơ Hội Giáo Dục Bổ Túc Liên Bang (Federal Supplemental Educational Opportunity Grant), Vay Mượn Stafford Liên Bang (cả được lẫn không được trợ cấp), và Vay Mượn Phụ Huynh Liên Bang cho Sinh Viên Cử Nhân (Federal Parent Loan for Undergraduate Students, hay PLUS).