Các Thắc Mắc Thông Thường (FAQ) về Vay Mượn

Tại sao tôi phải hoàn trả khoản Vay Mượn Stafford Liên Bang?

Không giống như trợ cấp và học bổng, vay mượn là tiền vay, chứ không là quà tặng, và phải được hoàn trả

Có các lệ phí vay mượn nào?

Chánh quyền liên bang đòi lệ phí lập hồ sơ vay mượn đến 3% và người bảo lãnh có thể đòi bảo phí. Người cho vay có thể khấu trừ các lệ phí này (nếu có) từ tiền vốn vay của quý vị trước khi cấp phát tiền vay.

Kết quả học tập có ảnh hưởng đến khoản vay mượn hay không?

Có.Nếu GPA tích lũy của quý vị tụt xuống dưới 2.0 vào bất cứ lúc nào trong khoảng thời gian vay mượn, thì quý vị có thể không còn đủ tiêu chuẩn được khoản vay mượn sinh viên nữa. Mọi khía cạnh của chánh sách Mức Tiến Bộ Học Tập Thỏa Đáng sẽ được xem xét trước mỗi lần cấp phát khoản vay mượn. Nếu không đáp ứng bộ tiêu chuẩn tối thiểu, thì quý vị sẽ mất lần cấp phát thứ hai cũng như mọi học bổng còn lại.

Nếu chỉ muốn nộp đơn xin vay mượn, thì tại sao tôi cần phải điền vào đơn FAFSA?

Đơn FAFSA được dùng để xét tiêu chuẩn được hỗ trợ từ liên bang, tiểu bang và cơ sở - gồm có học bổng, trợ cấp, khoản vay mượn sinh viên và tiêu chuẩn vừa học vừa làm. 

Tôi phải ghi danh với số giờ tín chỉ tối thiểu bao nhiêu mới được Vay Mượn Stafford Liên Bang?

Quý vị phải ghi danh ít nhất sáu (6) giờ tín chỉ. Nếu vào bất cứ lúc nào quý vị tụt xuống dưới mức tối thiểu là sáu giờ, thì mọi phần trong khoản vay mượn chưa được cấp phát sẽ bị hủy bỏ và báo cho người cho vay biết.

Có thể được cấp phát khoản vay mượn trước khi lớp học khai giảng hay không?

Không. Quý vị được cấp phát khoản vay mượn sớm nhất cho mỗi học kỳ là ngày thứ 30 sau khi lớp học khai giảng. Trong trường hợp chỉ vay mượn một học kỳ, thì khoản cấp phát thứ hai sẽ được thực hiện sau khi phân nửa thời gian của học kỳ trôi qua.

Nếu cấp phát lần đầu chưa được thực hiện cho đến ngày thứ 30 sau khi khai giảng lớp học, thì tôi có phải trả trước cho lớp học hay không?

Không. Chỉ cần khoản vay mượn ở tình trạng Active (A) (Hiện dụng) trong trương mục My Records của mình, thì quý vị không phải trả trước. 

Tôi có thể được phiếu trả tiền mua sách vở khi có khoản vay mượn sinh viên hay không?

 Không. Phiếu trả tiền mua sách vở chỉ có thể được cấp cho những sinh viên được trợ cấp hay học bổng.