Phiếu Trả Tiền Mua Sách Vở

Đòi hỏi của phiếu trả tiền mua sách vở

·         Phiếu trả tiền mua sách vở chỉ được cấp từ học xá quý vị được trợ giúp tài chánh.

·         Trường Cao Đẳng Lone Star phải trao trợ cấp hay học bổng cho quý vị để nhận phiếu trả tiền mua sách vở. 

·         Quý vị phải có thời khóa biểu lớp học sau cùng; quý vị chịu trách nhiệm về bất cứ thay đổi nào đối với thời khóa biểu sau khi cấp phiếu trả tiền mua sách vở.

·         Trương mục sinh viên của quý vị phải có số dư tiền ít nhất là $25.

·         Quý vị phải trình thẻ dán hình.

Chỉ dẫn về phiếu trả tiền mua sách vở

·         Phiếu trả tiền mua sách vở được cấp dựa theo số giờ tín chỉ ghi danh.

·         Người nhận sẽ được $40 mỗi giờ tín chỉ, nếu đủ tiêu chuẩn.

·         Có giá trị tại bất cứ tiệm sách nào của Trường Cao Đẳng Lone Star

·         Nếu bị mất hay lạc phiếu trả tiền mua sách vở thì không thể thay hay khấu trừ lại trương mục sinh viên. Hãy giữ phiếu trả tiền mua sách vở như giữ tiền mặt vậy!

·         Nếu không cần hay không thể sử dụng phiếu trả tiền mua sách vở, gởi trả lại cho văn phòng để chúng tôi khấu trừ vào trương mục sinh viên của quý vị.

·         Các tiệm sách đòi hỏi quý vị phải xài ít nhất 70% số tiền nêu trên phiếu trả tiền mua sách vở. Nếu quý vị không thể xài ít nhất 70%, xin cho chúng tôi biết để chúng tôi cấp phiếu với số tiền ít hơn.

LSC-CyFair
điện thoại: 281.290.3200; điện sao: 281.290.5286; cfcinfo@lonestar.edu 

LSC-Kingwood
điện thoại: 281.312.1606; điện sao: 281.312.1478; kcfinaid@lonestar.edu
Request your book vouchers online (Yêu cầu phiếu trả tiền mua sách vở trực tuyến)

LSC-Montgomery
điện thoại 936.273.7227; điện sao: 936.273.7234; mcfinaid@lonestar.edu
LƯU Ý: KHÔNG có phiếu trả tiền mua sách vở cho bán học kỳ tháng Năm hay tháng Chạp.

LSC-North Harris
điện thoại: 281.618.5464; điện sao: 281.618.7171; nhfinaid@lonestar.edu 
Đơn xin trợ giúp tài chánh phải được giải quyết và quý vị phải đủ tiêu chuẩn được trợ giúp tài chánh thì mới nhận được phiếu trả tiền mua sách vở.
Xin nhớ là phiếu trả tiền mua sách vở chỉ cấp cho sinh viên có thẻ dán hình.
Request your book vouchers online (Yêu cầu phiếu trả tiền mua sách vở trực tuyến)

LSC-Tomball
điện thoại 281.351.3300; điện sao 281.357.3786, tbfinaid@lonestar.edu