Trả Tiền

Trả tiền hay chương trình trả tiền 


MÙA XUÂN 2010

Thời hạn trả tiền

Ghi danh sớm vào lớp học mùa xuân:
Thời hạn trả tiền là 2:00 trưa thứ Bảy, ngày 9 tháng 1.

Sau thứ Bảy ngày 9 tháng Giêng đến 2:00 trưa thứ Bảy ngày 16 tháng 1
Thời hạn trả tiền là 2:00 trưa thứ Bảy, ngày 16 tháng Giêng. Không trả tiền vào lúc ghi danh sẽ bị hủy bỏ ghi danh . Nếu ghi danh qua điện thoại thì phải trả tiền bằng thẻ tín dụng. Nếu ghi danh trực tuyến thì có thể trả tiền bằng ngân phiếu điện tử hay thẻ tín dụng.

Sau thứ Bảy ngày 16 tháng 1 và trước ngày đầu tiên vào học, tiền trả bị đáo hạn vào lúc ghi danh. Nếu ghi danh qua điện thoại, phải trả tiền bằng thẻ tín dụng. Nếu ghi danh trực tuyến thì có thể trả tiền bằng ngân phiếu điện tử hay thẻ tín dụng.

Đóng tiền bằng thẻ ghi nợ/tín dụng
Nhận thẻ Visa, MasterCard, American Express và Discover. Sinh viên có thể trả tiền qua điện thoại bằng cách gọi số 281.591.6625 hay bất cứ văn phòng kinh doanh nào của Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star. Phần lớn các trường cao đẳng đều có máy ATM. Các sinh viên đang học có thể trả tiền trực tuyến qua myLoneStar.

Trả tiền bằng ngân phiếu
Áp dụng các quy định sau đây khi trả tiền bằng ngân phiếu:

·         Lệ phí cho ngân phiếu không bảo chứng là $30.

·         Nếu ngân phiếu của học viên bị trả về thì học viên phải nhanh chóng trả tiền nếu không sẽ bị hủy ghi danh và treo hồ sơ.

·         Không chấp nhận ngân phiếu ghi ngày bưu điện.

·         Không nhận ngân phiếu lớn hơn số tiền giao dịch.

CHI PHÍ TRUY THU TIỀN 
Nếu không trả tiền đầy đủ vào ngày đáo hạn thì khoản nợ này có thể được chuyển đến cơ quan truy thu bên ngoài và văn phòng tín dụng thích hợp. Chi phí truy thu tiền có thể được cộng vào khoản nợ ban đầu và sinh viên phải trả những chi phí này, cũng như tiền lời và lệ phí hiện hành. Ngoài ra, tất cả số tiền chưa trả sẽ dẫn đến hồ sơ sinh viên, bằng cấp, phiếu điểm bị lưu giữ và cản trở ghi danh trong tương lai.