Lập Chương Trình

Lập Chương Trình Trả Tiền tại Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star.

Đăng nhập vào myLoneStar

Dưới Trình Đơn Sinh Viên:
 
Dưới phần "Financial Information" (Thông Tin Tài Chánh) bấm vào "Make a Payment or Set Up a Payment Plan" (Trả Tiền hay Lập Chương Trình Trả Tiền)

 

Bấm vào nút "Payments, Payment Plans and More Information - Click Here" (Trả Tiền, Chương Trình Trả Tiền và Thông Tin Thêm - Bấm vào Đây)

Make_a_Payment_or_Set_Up_a_Payment_PlanTrên trang gốc Trương Mục Sinh Viên, học viên sẽ thấy:

PaymentPlanHome

Bấm vào đường nối "Payment Plans" (Chương Trình Trả Tiền) trên hàng tựa:

paymentPlanTab

 

Bấm vào đường nối "Sign Up For a New Payment Plan" (Đăng Nhập Chương Trình Trả Tiền Mới) trên trang "Payment Plans" (Chương Trình Trả Tiền):

PaymentPlanSignUp

Xem kỹ các điều khoản ban đầu của "Installment Plan" (Chương Trình Trả Góp) và bấm vào nút "Continue" (Tiếp Tục):

PaymentPlans_Step1

Xem kỹ "Budget Worksheet" (Tờ Tính Ngân Sách) và bấm vào nút "Display Payment Schedule" (Hiển Thị Thời Gian Biểu Trả Tiền):

PaymentPlans_Step2

 

Xem "Payment Schedule" (Thời Gian Biểu Trả Tiền) và duyệt qua các điều khoản của chương trình trả tiền. Chọn "Yes, I want to schedule my future installment payments for this payment plan" (Có, tôi muốn lập chương trình trả tiền góp trong tương lai cho chương trình trả tiền này) để tự động trả tiền qua thẻ tín dụng hay trương mục ngân hàng vào mỗi ngày đáo hạn trả góp.

Học viên cũng có thể chọn "No, I don't wish to schedule installment payments, " (Không, tôi không muốn lập chương trình trả tiền góp) nhưng nếu làm vậy quý vị sẽ phải trả tiền góp từng lần vào hay trước ngày đáo hạn để tránh bị lệ phí trả chậm.

PaymentPlans_Step3

 

Chọn phương thức trả tiền (Visa, MasterCard, American Express, Discover hay Debit từ ngân phiếu hay tiết kiệm) và bấm vào nút "Continue" (Tiếp Tục).

PaymentPlans_Step3Part2_PaymentMethod

Điền thông tin trương mục và bấm vào nút "Continue" (Tiếp Tục).

PaymentPlans_Step3Part4_Payment_Method_Credit_Card

Xin đọc kỹ Thỏa Thuận Phương Thức Trả Tiền và nhập 4 chữ số sau cùng của số Thẻ Sinh Viên do Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star cấp (không phải số an sinh xã hội). Bấm vào nút "I Agree" (Tôi đồng ý).PaymentPlans_Step4_sign_agreement

Học viên sẽ thấy thông tin trả tiền. In ra trang này để làm hồ sơ tham khảo.

PaymentPlans_Success

Giờ đây các bạn đã được ghi danh vào Chương Trình Trả Tiền tại Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star, và các bạn có thể xem thời biểu chương trình trả tiền bằng cách bấm vào "Payment Plans" (Chương Trình Trả Tiền) trên hàng tựa.

Nhớ là những thay đổi trên trương mục của các bạn như lấy thêm hay bỏ lớp, thay đổi về trợ giúp tài chính,  v.v… sẽ cập nhật tiền chưa trả của quý vị các bạn mỗi ngày một lần. Do đó, học viên chỉ thấy những thay đổi đối với tiền trả góp của mình cho đến ngày kế tiếp.


Payment_Plan_Installment_Info