Các lớp học được mở

Giao tiếp ở nơi làm việc:
Giao tiếp căn bản ở nơi làm việc (CCOMG 2100308)
Giao tiếp ở nơi làm việc I (CCOMG 2100073)
Giao tiếp ở nơi làm việc II (CCOMG 2100148)
Giao tiếp ở nơi làm việc III (CCOMG 2100456)
Giao tiếp ở nơi làm việc IV (CCOMG 2100562) 

Ngữ pháp và viết lách ở nơi làm việc:
Trình độ ngữ pháp và viết lách ở nơi làm việc I) (CCOMG 2100561)
Trình độ ngữ pháp và viết lách ở nơi làm việc II (CCOMG 2100701)

Phát âm/Giảm ngữ giọng địa phương
Phát âm I (CCOMG 2100671)
Phát âm II (CCOMG 2100672)

Anh Ngữ cho Chuyên Gia Chăm sóc Sức Khỏe (CCOMG 2100674)

Đàm thoại ở nơi làm việc (CCOMG 2100366)