Chào mừng quý vị tham gia chương trình ESL Căn Bản Giáo Dục Người Lớn (Adult Education Basic ESL). Mục tiêu của chúng tôi là giúp quý vị rèn luyện kỹ năng Anh ngữ căn bản cần thiết để đạt được mục tiêu trước mắt của mình. Đây là các lớp học thiết yếu cho sinh viên nào chánh yếu muốn học Anh ngữ cho cuộc sống hàng ngày, nâng cao kỹ năng làm việc, và trợ giúp họ trong các hoạt động như đi thuê nhà, mua sắm, và giao tiếp ở nơi làm việc. Các lớp học này dành cho người vừa mới bắt đầu, kể cả những người có trình độ đọc và viết rất hạn chế. Dạy học miễn phí ở các lớp học Anh ngữ căn bản. Mở rộng cho người lớn nào hơn 18 tuổi cần phải nâng cao trình độ học vấn căn bản cho mục tiêu cá nhân, học tập, hoặc việc làm. Người 17 tuổi có thể ghi danh vào các lớp học này khi đã chánh thức nghỉ học, và có giấy phép có chữ ký của cha mẹ.

·         ESL 1: Cho người lớn có chút ít hay không có trình độ nói tiếng Anh. Tập trung vào đàm thoại giao tiếp.

·         ESL 2: Cho người lớn muốn rèn luyện kỹ năng đàm thoại giao tiếp và nâng cao trình độ đọc và viết căn bản.

·         ESL 3: Cho người lớn có trình độ nói và viết tiếng Anh căn bản muốn rèn luyện kỹ năng này.

·         ESL 4: Cho người lớn đã đạt được trình độ ESL 3 và muốn rèn luyện kỹ năng đọc hiểu và viết. Sinh viên hoàn tất chương trình ESL căn bản, chuẩn bị chuyển sang chương trình Anh ngữ tăng cường của NHC (xem CIEL), tham gia chương trình giáo dục đại học khác, hoặc nâng cao kỹ năng làm việc và giao tiếp.