Chương trình Anh Ngữ Khoa Anh Ngữ cho Người Nói Ngôn Ngữ Khác ESOL tại LSCS

 

Chào mừng quý vị các bạn đến khoa ESOL của Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star

Quý vị học viên có thể dùng các khóa học ESOL để lấy bằng Cử nhân Nghệ Thuật (Associate of Arts) và tham gia chương trình nguồn nhân lực. Hãy tìm hiểu cách thức để biết thêm chi tiết!

Các Chương Trình và Khóa Học

Chương Trình & Lớp Học

Tư Vấn

Trưởng Khoa ESOL

LSC-CyFair

LSC-Kingwood

LSC-Montgomery

LSC-North Harris

LSC-Tomball

Macarena Aguilar
Trưởng Khoa
281.290.3927
Văn phòng: TECH 100C
Mạng lưới của Khoa

Masoud Shafiei
Giám Đốc Chương Trình
281.312.1578
Văn phòng: CLB 102-I
Mạng lưới của Khoa

David Zimmermann
Trưởng Khoa
936.273.7267
Văn phòng: SSC 205H
Mạng lưới của Khoa

David Dahnke
Trưởng Khoa
281.618.5577
Văn phòng: ACAD 217 B
Mạng lưới của Khoa

Jacqueline Stirling
281.357.3674
Văn phòng: S 153D
Mạng lưới của Khoa

Văn phòng Khoa hay giám đốc chương trình là nơi chuyên trả lời mọi thắc mắc về chương trình, khóa học và chuyển trường. Trưởng khoa phê duyệt mọi điều ngoại lệ trong chương trình dạy học và kiến thức học tập trước đây cho các môn học có tín chỉ để lấy bằng cấp hay chứng chỉ. Cũng có thể liên lạc với Trưởng khoa để kiểm chứng các môn học liên quan giữa CE với chứng chỉ.

Nếu chưa rõ học viên cần bàn thảo với ai rõ về các môn học của mình, hãy dùng link lookup form này để tìm thông tin liên lạc của cơ sở bạn ghi danh. Dùng ENGL để biết mã số môn học.

 


Các Giảng Viên Toàn Nhiệm của Khoa ESOL

 LSC-CyFair

 LSC-Kingwood

LSC-Montgomery

LSC-North Harris 

LSC-Tomball 

Anne Albarelli
Trưởng Khoa
281.290.3986
Văn phòng: HSC 204D 

Rebecca Royer
Trưởng Giảng Viên
281.290.5927
Văn phòng: TECH 216A

Carolyn Ho
Giáo Sư
281.290.3980
Văn phòng: TECH 100A 

Marcarena Aguilar
Trưởng Khoa, Giáo Sư
281.290.3927
Văn phòng: TECH 100C

Sharon Bippus
Phụ Tá Giáo Sư
281.290.5938
Văn phòng: TECH 216A

William Deese
Phụ Tá Giáo Sư
832.482.3410
Văn phòng: MOD 4 106

Mark Fisher
Phụ Tá Giáo Sư 832.782.5087
Văn phòng: Fairbanks Center,
220C

Irina Patten
Giáo Sư
832.782.5053
Văn phòng: Fairbanks Center, 219A

Caren Shoup
Phụ Tá Giáo Sư
832.482.1018
Văn phòng: MOD2 106B

Noemi Silva
Quản Lý Chương Trình CE
MOD 1 110F
281.290.5991

 

Masoud Shafiei
Giáo Sư
281.312.1578
Văn phòng: CLB 102-I

Anne Amis
Phụ Tá Giáo Sư
281.312.1737
Văn phòng: LIB 202B

Barbara Buchanan
Trưởng Khoa
936.271.6155
Văn phòng: ELC 205K 

Renee La Rue
Phụ Tá Giáo Sư
Điện thoại: 936.273.7285
Văn phòng: E 200

Gwen Charvis
Giáo Sư
281.618.5575
Văn phòng: ACAD 262 E

Katie Hurter 
Giáo Sư
281.618.5563
Văn phòng: ACAD 217 F

Janet Muzal 
Giáo Sư / Trưởng Giảng Viên
281.618.5568
Văn phòng: ACAD 221 G

Alice Savage 
Giáo Sư
281.618.5507
Văn phòng: ACAD 221 F

Colin Ward 
Phụ Tá Giáo Sư
281.618.5497
Văn phòng: ACAD 221 I

Patricia Winters 
Giáo Sư
281.618.5566
Văn phòng: ACAD 221 E

Dr. Sharilyn Wood
Giáo Sư
281.618.5584
Văn phòng: ACAD 270 E

Eric Wildman
Trưởng Khoa
281.351.3342
Văn phòng: S 219C

Jacqueline Stirling
Giáo Sư
281.357.3670
Văn phòng: