Các Mẫu

Các mẫu của chánh quyền liên bang/nhập cư

Xin viếng thăm mạng lưới Sở Công Dân và Di Trú Hoa Kỳ(USCIS) để biết thêm thông tin.

Các mẫu của Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star

Ghi danh nhập học

Tài chánh

Bản Xác Nhận Bảo Lãnh Tài Chánh (dạng PDF) - Tài liệu chứng minh nguồn bảo lãnh tài chánh phải có trong hồ sơ gởi cho vị cố vấn sinh viên quốc tế trước khi được phát SEVIS I-20.

Việc làm/Huấn luyện

Hoàn Cảnh Khó Khăn Kinh Tế (tập sách) - Sinh viên quốc tế có thể nộp đơn xin giấy phép làm việc để làm việc bên ngoài học xá dựa trên hoàn cảnh khó khăn kinh tế nghiêm trọng.

Huấn Luyện Thực Tập theo Giáo Trình (tập sách) - Công việc huấn luyện này được định rõ là vừa học vừa làm xen kẽ nhau, thực tập nội trú, hợp tác giảng dạy, hoặc bất cứ loại huấn luyện/thực tập nội trú được chương trình học tập cung cấp.

Huấn Luyện Thực Tập Tùy Chọn (tập sách) - Công việc huấn luyện này chủ ý tạo điều kiện cho sinh viên tích lũy kinh làm việc thực tế theo nghề nghiệp mà họ đã chọn trong thời gian 12 tháng ở mỗi cấp lớp. Hoạt động này phải được DSO/vị cố vấn sinh viên quốc tế tư vấn và được USCIS chấp thuận.

Y tế

Mọi mẫu tài liệu y tế, thông tin bảo hiểm và các đòi hỏi khác đều có ở trang Medical(Y Tế).