Vừa Học Vừa Làm

Chương Trình Vừa Học Vừa Làm Liên Bang cung cấp việc làm cho sinh viên có nhu cầu tài chánh, giúp sinh viên kiếm tiền để trả chi phí học hành. Chương trình khuyến khích việc làm dịch vụ cộng đồng và việc làm liên quan đến môn học.  Cơ hội việc làm cho sinh viên Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star có tại mỗi học xá. Chương trình vừa học vừa làm dành cho sinh viên có nhu cầu làm việc tại học xá và sinh viên được trả lương theo số giờ làm việc. Chương trình thay đổi dựa theo số nhu cầu.  Sinh viên được phép vừa học vừa làm liên bang sẽ không được bảo đảm việc làm, và lợi tức từ chương trình vừa học vừa làm sẽ không được trả trước do đó sinh viên không thể dùng số tiền này để trả chi phí trực tiếp (học phí, sách vở, v.v…) của học kỳ mà mình theo học. Mức lương hiện tại bắt đầu là $7.25 một giờ cho đến tối đa 19.5 giờ mỗi tuần trong tổng cộng 32 tuần (16 tuần trong cả hai học kỳ mùa thu và mùa xuân). 

Việc làm của chương trình vừa học vừa làm không được trao cho sinh viên nếu việc này, khi kết hợp với tất cả các tài nguyên khác, vượt quá nhu cầu của sinh viên. 

Mỗi học xá đều có văn phòng dịch vụ nghề nghiệp có thể giúp quý vị tìm cơ hội làm việc khác dành cho sinh viên.