Học Phí và Lệ Phí

Lựa chọn ít tốn kém

Theo học tại LSC là lựa chọn ít tốn kém cho hầu hết sinh viên. Mức học phí của chúng tôi dựa trên nơi cư trú và quý vị có thể ước tính chi phí của mình bằng cách dùng bảng bên dưới. Nếu quý vị cần giúp trang trải tiền học, thì trợ giúp tài chánh có sẵn cho hầu hết sinh viên. Và cũng có nhiều chương trình trả tiền nữa!

 

Học kỳ ngắn hạn Mùa Đông và Mùa Xuân 2010 

Giờ tín chỉ

Cư dân trong địa phận1

Cư dân ngoài địa phận Texas2

Quốc tế/
ngoài tiểu bang3

1

$61

$131

$223

2

$110

$250

$280

3

$159

$369

$414

4

$208

$488

$548

5

$257

$607

$682

6

$306

$726

$816

7

$355

$845

$950

8

$404

$964

$1084

9

$453

$1083

$1218

10

$502

$1202

$1352

11

$551

$1321

$1486

12

$600

$1440

$1620

13

$649

$1559

$1754

14

$698

$1678

$1888

15

$747

$1797

$2022

16

$796

$1916

$2156

17

$845

$2035

$2290

18

$894

$2154

$2424

19

$943

$2273

$2558

20

$992

$2392

$2692

Lưu ý:Mức học phí tối thiểu được hạ viện tiểu bang ấn định và có thể thay đổi. Hội Đồng Chưởng Quản LSCS (LSCS Board of Trustees) có thể thay đổi mức học phí và lệ phí sinh viên.

Sinh viên theo học hai tín chỉ được giảm 100 phần trăm (%) mức học phí. Mọi lệ phí khác, ngoại trừ một số lệ phí trắc nghiệm, được ấn định theo mức thường lệ. Lệ phí sách giáo khoa và phòng lab thay đổi theo chương trình.

1Áp dụng cho mọi sinh viên ghi danh vào lớp học lấy tín chỉ: gồm có học phí ở mức $38 mỗi giờ tín chỉ, lệ phí kỹ thuật $7 mỗi giờ tín chỉ, lệ phí hoạt động sinh viên $2 mỗi giờ tín chỉ, lệ phí dùng chung $2 mỗi giờ tín chỉ, và lệ phí ghi danh không hoàn trả là $12.
2 Áp dụng cho mọi sinh viên ghi danh vào lớp học lấy tín chỉ: gồm có học phí ở mức $38 mỗi giờ tín chỉ, lệ phí kỹ thuật $7 mỗi giờ tín chỉ, lệ phí hoạt động sinh viên $2 mỗi giờ tín chỉ, lệ phí dùng chung $2 mỗi giờ tín chỉ, và lệ phí ghi danh không hoàn trả là $12.
3 Áp dụng cho mọi sinh viên ghi danh vào lớp học lấy tín chỉ: gồm có học phí ở mức $38 mỗi giờ tín chỉ, lệ phí kỹ thuật $7 mỗi giờ tín chỉ, lệ phí hoạt động sinh viên $2 mỗi giờ tín chỉ, lệ phí dùng chung $2 mỗi giờ tín chỉ, và lệ phí ghi danh không hoàn trả là $12.

1 Áp dụng cho công dân Hoa Kỳ và thường trú nhân là cư dân của các Khu Học Chánh Độc Lập (Independent School District) Aldine, Conroe, Cypress-Fairbanks, Humble, Klein, Magnolia, New Caney, Splendora, Spring, Tomball, và Willis.
2 Áp dụng cho công dân Hoa Kỳ và thường trú nhân là cư dân của Texas nhưng không cư trú trong địa phận trường cao đẳng. Bao gồm và lệ phí bổ túc cho học phí ngoài địa phận là $70 mỗi giờ tín chỉ.
3 Áp dụng cho mọi sinh viên khác. Theo luật pháp, học phí không được thấp hơn $200 (mức học phí tối thiểu). Bao gồm và lệ phí bổ túc cho học phí ngoài địa phận là $85 mỗi giờ tín chỉ.

Biểu Phí

Lệ Phí ASSET và Kiểm Tra Compass ($10 mỗi phần) - $29
Kiểm Tra - Lệ phí bằng với ghi danh lấy tín chỉ
Lệ phí niêm yết CLEP, Tín Chỉ của Kỳ Thi - Hoàn toàn không
Kỳ Thi Khóa Học/Kiểm Tra Học Lực - $25
Lệ Phí LSC-Trực Tuyến - $10
Lệ Phí Coi Thi - $25
Lệ Phí Dùng Chung (mỗi giờ tín chỉ) - $2
Lệ Phí Bảo Hiểm Sinh Viên Quốc Tế - Đến gặp cố vấn
Phòng Lab - Thay đổi theo khóa học
Bảo Hiểm Trách Nhiệm Liên Đới - Thay đổi theo chương trình
Lệ Phí Điều Quản Chương Trình Trả Tiền (không hoàn trả) - $20
Lệ Phí Trả Trễ Chương Trình Trả Tiền (mỗi lần trả trễ) - $25
Đánh Giá Tài Liệu Đồ Án - $60
Ghi Danh (mỗi học kỳ) - $12
Lệ Phí Khóa Học Lặp Lại* (mỗi giờ tín chỉ) - $60
Chi Phiếu Không Bảo Chứng (mỗi chi phiếu) - $30 (cộng thêm mức thuế hiện dụng)
Các Lệ Phí Chuyên Biệt: bảo hiểm trách nhiệm liên đới, cung cấp, v.v... - theo chương trình
Lệ Phí Hoạt Động Sinh Viên (mỗi giờ tín chỉ) - $2
Lệ Phí Kỹ Thuật (mỗi giờ tín chỉ) - $7
Kỳ Thi THEA - $29
Phiếu Điểm - Hoàn toàn không

Hầu hết các khóa học nào được lặp lại từ 3 lần trở lên đều có thêm lệ phí bổ túc.*

Dạy Âm Nhạc Tư
Áp dụng Lệ Phí Âm Nhạc (MUAP) mỗi học kỳ:
Một bài học 1/2 giờ mỗi tuần lễ - $90/học kỳ
Hai bài học 1/2 giờ mỗi tuần lễ - $165/học kỳ

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về chi phí hoặc tiền trả, xin liên lạc với phòng kinh doanh của trường cao đẳng.