Cách Nộp Đơn Xin Vay Mượn

Nộp đơn xin Vay Mượn Stafford bằng cách dùng mạng lưới “Loans by Web” của TG

Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star hợp tác với Hãng Cho Vay Sinh Viên Được Texas Bảo Đảm (Texas Guaranteed Student Loan Corporation, hay TG) để phục vụ quý vị cách nộp đơn xin vay mượn qua mạng lưới. Được gọi là "Loans By Web" của TG, mạng lưới này sẽ hướng dẫn quý vị từng bước một - từ điền đến nộp đơn xin. Đơn xin Vay Mượn Stafford của quý vị phải được thực hiện qua “Loans By Web” của TG. Đoạn sau đây trình bày khái quát về tiến trình:
 

1.     Nộp Đơn Xin Trợ Giúp Tài Chánh/Đơn Xin Vay Mượn (Financial Aid Request/Loan Request Form) cho học xá nào cứu xét trợ giúp tài chánh cho quý vị.

2.     Sau khi nhà trường quyết định cho vay mượn, thì quý vị sẽ được báo cho biết khoản vay mượn cụ thể qua địa chỉ điện thư Trường Cao Đẳng Lone Star của mình. Có thể tìm thấy quyết định này trong MyRecords.

3.     Sau khi được báo cho biết qua điện thư, quý vị nên nhanh chóng đăng nhập mạng lưới và điền vào đơn xin vay mượn bằng cách dùng Loans by Web.

4.     Điền vào bản Tư Vấn Trước Khi Vay Mượn Stafford (Stafford Loan Entrance Counseling) trực tuyến, nếu được hỏi.

5.     Chấp nhận khoản vay mượn. 

6.     Duyệt xét hoặc nhập thông tin tham khảo của quý vị, kể cả địa chỉ và số điện thoại.

7.     Chọn người cho vay.

8.     Ký tên vào Giấy Nợ Chánh (Master Promissory Note, hay MPN), nếu được hỏi.

9.     Đối với hồ sơ của quý vị, phải nhớ in Giấy Nợ Chánh (MPN) hoặc yêu cầu TG in và gởi MPN qua bưu điện cho quý vị. Bấm vào E-Sign (Chữ ký điện tử) để ký tên vào MPN - trong trường hợp người cho vay chấp nhận chữ ký điện tử. Cần nhớ rằng quý vị KHÔNG CÓ khoản vay mượn cho đến khi người cho vay nhận được MPN có chữ ký của quý vị.

10.   Duyệt xét và nộp thông tin về khoản vay mượn của quý vị. (Bấm nút “Back” (Lùi) ở phía dưới màn hình để sửa đổi).

11.   Bấm nút "Close” (Đóng).

12.   Nếu quý vị muốn in hoặc yêu cầu TG in và gởi MPN qua bưu điện cho mình, xin ký tên, đề ngày, và gởi qua bưu điện một bản sao của bản in MPN cho người cho vay. Người cho vay sẽ không cấp phát khoản vay mượn này cho đến khi họ nhận được bản MPN có chữ ký từ quý vị.

Mọi khoản vay mượn được cấp phát cho thẻ xuất tiền VISA của Ngân Hàng Hoa Kỳ, trừ khi quý vị nộp mẫu Từ Chối Chuyển Ngân Điện Tử và yêu cầu gởi chi phiếu giấy qua bưu điện đến địa chỉ của quý vị trong hồ sơ của khoa ghi danh nhập học.