Điều Ngoại Lệ, Miễn Trừ, & Chương Trình Học Phí Trả Trước

Điều ngoại lệ:

Điều ngoại lệ là loại trợ giúp tài chánh cho các cư dân Texas vào trường cao đẳng hay đại học công tại Texas mà không cần trả học phí hay, trong một số trường hợp, học phí (tuition) và lệ phí (fees). Dưới đây là danh sách các chương trình ngoại lệ dành cho sinh viên của Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star:

Sinh Viên Trước Đây Sống Tại Nhà Nuôi Dưỡng hay Tư Gia Khác (Adopted Students Formerly in Foster or Other Residential Care)
Chương Trình Ngoại Lệ cho Sinh Viên Mù/Điếc (Blind/Deaf Student Exemption Program)
Con của lính cứu hỏa, nhân viên công lực, người quản lý khu vực cấm săn bắn, và nhân viên của các cơ sở cải huấn, bị tàn tật hay quá cố (Children of Disabled or Deceased Firemen, Peace Officerss, Game Wardens, and Employees of Correctional Institutions)  
Học bổng tốt nghiệp trung học sớm (Early High School Graduation Scholarship)
Ngoại lệ cho phụ tá giáo dục (Educational Aide Exemption)
Ngoại lệ cho học sinh tốt nghiệp trung học điểm cao nhất (Exemption for Highest Ranking High School Graduate)
Ngoại lệ cho nhân viên công lực bị tàn tật khi làm nhiệm vụ (Exemption for Peace Officers Disabled in the Line of Duty)
Ngoại lệ cho sinh viên ghi danh khóa học lấy tín chỉ đôi trung học và cao đẳng(Exemption for Students Enrolled in Courses for Dual High School and College-Level Credit)
Chương tŕnh ngoại lệ cho giáo viên bệnh xá và con của họ (Exemption Program for Clinical Preceptors and Their Children)
Lính cứu hỏa tham dự khóa học về lửa (Firefighters Taking Fire Science Courses)
Sinh viên được nhận nuôi (Foster Care Students)
Quân s: Ngoại lệ cho cựu chiến binh Texas (Ngoại lệ Hazlewood) (Military: Exemptions for Texas Veterans (Hazlewood Exemption))
Miễn trừ lệ phí ngoài khu học cho sinh viên sống bên ngoài cộng đồng/khu vực thuế của trường cao đẳng năm thứ ba (Waiver of Out-of-District Fees for Certain Students Living Outside a Public Community/Junior College's Taxing District)

Khác:
Chương Trình Học Phí Trả Trước Americorps