Cấp Phát và Hoàn Trả Khoản Hỗ Trợ

Cấp phát
Nếu sinh viên được trao tặng khoản trợ giúp tài chánh trước thời hạn trả tiền đã định, thì khoản hỗ trợ này được ghi trong MyRecords là tín dụng chi tiêu. Tổng số tiền trợ giúp tài chánh, ghi trong Thông Báo Trao Tặng MyRecords (MyRecords Award Notice), thường được tín dụng vào hóa đơn của sinh viên làm hai lần (phân nửa trong học kỳ mùa thu và phân nửa trong học kỳ mùa xuân). Các khoản trợ cấp, vay mượn, và tiền trả mỗi lần tín dụng vào trương mục của sinh viên sẽ được dùng để trang trải mọi khoản học phí chưa trả trước khi được hoàn trả. Sinh viên được hoàn trả nếu khoản trợ giúp tài chánh tín dụng nhiều hơn chi phí.

1.     Sinh viên nào được trao tặng Học Bổng PELL Liên Bang (Federal PELL Grant) trước ngày đầu tiên của lớp học, có thể tiếp tục lớp học của mình mà không cần trả tiền cho đến Ngày Chánh Thức Lập Hồ Sơ trong học kỳ, với điều kiện là học phí và khoản nợ lệ phí của sinh viên thấp hơn, hoặc bằng với, khoản tiền được trao tặng. Tiền trả sẽ được tự động trả cho Văn Phòng Kinh Doanh (Business Office) vào Ngày Chánh Thức Lập Hồ Sơ.

2.     Nếu học phí và/hoặc khoản nợ lệ phí của sinh viên nhiều hơn mức học bổng cho học kỳ, thì sinh viên phải trả khoản tiền đó vào hoặc trước ngày đáo hạn trả tiền liệt kê trong Thời Khóa Biểu của Lớp Học cho học kỳ.

3.     Sinh viên nào được trao tặng Học Bổng PELL Liên Bang sau ngày khai giảng lớp học trong học kỳ, sẽ được cấp phát dựa theo mức ghi danh của mình vào:

a.     Ngày Chánh Thức Lập Hồ Sơ của sinh viên hoặc,

b.     ngày hoàn tất hồ sơ của sinh viên tại phòng trợ giúp tài chánh, tùy theo ngày nào xảy ra sau

Học bổng bên ngoài sẽ không được tín dụng vào trương mục của sinh viên cho đến khi chi phiếu đến trường cao đẳng. Khoản tiền học bổng còn lại sẽ được hoàn trả cho sinh viên theo đúng chỉ dẫn của người tặng.

Hoàn trả tiền trợ cấp và học bổng LSCS
Hoàn trả khoản trợ giúp tài chánh thường được thực hiện trong tuần thứ tư của mỗi học kỳ nếu mọi công việc giấy tờ được nộp đúng hạn, và sinh viên được ghi danh với số giờ được dùng để xác định tiêu chuẩn được trợ giúp tài chánh. Sinh viên nào ghi danh vào lớp học khai giảng muộn (thời gian uyển chuyển/ngắn hạn) sẽ được gởi chi phiếu hoàn trả khoản tiền còn lại (nếu có) qua bưu điện, đến địa chỉ thư tín của mình khoảng hai tuần lễ sau Ngày Chánh Thức Lập Hồ Sơ cho lớp học khai giảng muộn.

Cấp phát Stafford/ PLUS phụ huynh
Hầu hết sinh viên thường nộp đơn xin vay mượn Stafford vào mùa thu để trang trải chi phí trong học kỳ mùa thu và mùa xuân. Theo điều khoản của khoản vay mượn này, phân nửa của khoản vay sẽ được cấp phát vào mùa thu và phân nửa còn lại được cấp phát vào mùa xuân. Khi nộp đơn xin vay mượn để trang trải chi phí chỉ cho một học kỳ, thì khoản tiền được cấp phát làm hai lần trong một học kỳ (thí dụ, chỉ vay mượn cho học kỳ mùa thu). LSCS chỉ chứng thực đến phân nửa hạn mức vay mượn hàng năm cho đơn xin vay chỉ một học kỳ (tùy thuộc vào các đòi hỏi hội đủ tiêu chuẩn).

Thời gian chờ đợi 30 ngày
LSCS không thể cấp phát khoản vay mượn trước ngày học thứ 30. Nếu có nhiều khoản cấp phát cần được thực hiện trong một học kỳ (nghĩa là chỉ vay mượn một học kỳ), thì khoản cấp phát thứ hai sẽ được thực hiện sau khi phân nửa thời gian của học kỳ trôi qua. Học phí, lệ phí, hoặc các chi phí cơ sở hợp lệ khác chưa trả từ lúc bắt đầu học kỳ sẽ được khấu trừ từ khoản vay mượn và số tiền còn lại được chuyển vào thẻ xuất tiền. Nếu sinh viên muốn được hoàn trả ở dạng chi phiếu giấy thay cho thẻ xuất tiền, thì khoản tiền sẽ được gởi qua bưu điện đến địa chỉ trong hồ sơ của Khoa Ghi Danh Nhập Học.

Lớp học với thời gian uyển chuyển/ngắn hạn
Sinh viên nào ghi danh vào lớp học khai giảng muộn (thời gian uyển chuyển/ngắn hạn) sẽ không được cấp phát khoản tiền của mình cho đến khoảng hai tuần lễ sau Ngày Chánh Thức Lập Hồ Sơ của lớp học khai giảng muộn. Xin liên lạc với Khoa Trợ Giúp Tài Chánh để biết thông tin cụ thể về lớp học khai giảng muộn.

Bỏ khóa học
Nếu sinh viên bỏ dưới sáu giờ tín chỉ, thì mọi phần còn lại của khoản vay mượn chưa được cấp phát sẽ bị hủy bỏ và người cho vay được báo cho biết là sinh viên không còn được ghi danh nữa, ít nhất là phân nửa thời gian. Sinh viên cần phải hoàn tất cuộc phỏng vấn Thôi Học nếu điều này xảy ra. Sinh viên nộp đơn xin vay mượn sẽ có tiêu chuẩn và mức ghi danh dựa trên khoản vay mượn được chứng thực và ngày cấp phát chi phiếu. Sinh viên thay đổi ghi danh đến mức dưới phân nửa thời gian, hoặc không duy trì Mức Tiến Bộ Học Tập Thỏa Đáng sau khi khoản vay mượn được chứng thực, sẽ bị hủy bỏ khoản vay mượn đó.

Vay mượn PLUS phụ huynh
Khoản cấp phát PLUS phụ huynh sẽ đến trường học dưới dạng chi phiếu. Khoản này không được tự động tín dụng vào trương mục của sinh viên. Trương mục của sinh viên phải có số tiền còn lại bằng 0 trước khi khoản tiền PLUS có thể được cấp phát cho phụ huynh.

Chánh sách hoàn trả
Chánh sách hoàn trả của Trường Cao Đẳng Lone Star dựa theo giả định rằng học phí và lệ phí của sinh viên chỉ là một phần trong chi phí thực để tạo cơ hội giáo dục. Khi sinh viên ghi danh vào lớp học, thì một chỗ học bị đảo ngược vì không thể dành cho sinh viên khác. Điều này tương ứng với chi phí đáng kể cho LSCS dù việc ghi danh vào lớp học có tiếp tục hay không. Người nhận hỗ trợ theo Tựa Đề IV (Học Bổng Pell Liên Bang, FSEOG, và Vay Mượn Stafford) phải tuân theo chánh sách khác khi rút tên khỏi hẳn lớp học. Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star sẽ cứu xét hoàn trả học phí bốn đến sáu tuần lễ sau ngày chánh thức lập hồ sơ. Hoàn trả cho khóa học theo thời lượng hoàn tất ngoài các buổi liệt kê trong đoạn này sẽ được thực hiện dựa trên tỷ lệ theo chánh sách hoàn trả.

Tỷ Lệ Hoàn Trả cho Khóa Học theo Thời Lượng Hoàn Tất trong Học Kỳ Mùa Thu và Mùa Xuân

 Trước ngày lịch đầu tiên của học kỳ

 100%

 Trong 15 ngày lịch đầu tiên của học kỳ

 70%

 Trong khoảng thời gian từ ngày lịch thứ 16 đến hết thứ 20 của học kỳ

 25%

 Sau ngày lịch thứ 20 của học kỳ

Hoàn toàn không


Học Kỳ Mùa Hè Sáu Tuần Lễ

 Trước ngày lịch đầu tiên của học kỳ

 100%

 Trong 5 ngày lịch đầu tiên của học kỳ

 70%

 Trong khoảng thời gian từ ngày lịch thứ 6 đến thứ 7 của học kỳ

 25%

 Sau ngày lịch thứ 7 của học kỳ

Hoàn toàn không