Các Thắc Mắc Thông Thường (FAQ) về Trợ Giúp Tài Chánh

Tôi có nên nộp đơn xin hỗ trợ dù nghĩ rằng mình không đủ tiêu chuẩn hay không?
Có. Nhiều gia đình hiểu lầm rằng họ không đủ tiêu chuẩn nộp đơn xin hỗ trợ và tự làm cho họ không được trợ giúp tài chánh do không nộp đơn. Hơn nữa, cũng có một số nguồn hỗ trợ có sẵn bất kể nhu cầu. Mẫu FAFSA miễn phí. Theo sát các bước được trình bày khái quát trong đoạn Cách Nộp Đơn Xin để khởi đầu tiến trình nộp đơn.

Tôi có cần phải được nhập học mới có thể nộp đơn xin trợ giúp tài chánh tại học xá riêng biệt trong Hệ Thống Lone Star hay không?
Không. Quý vị có thể nộp đơn xin trợ giúp tài chánh vào mọi lúc sau ngày 1 tháng Giêng cho niên học sau. Để nhận được thông báo từ phòng trợ giúp tài chánh và khoản tiền thực, quý vị phải được nhập học và ghi danh tại một trong các học xá.

Tôi có phải nộp đơn xin trợ giúp tài chánh mỗi năm hay không?
CÓ!Quý vị phải nộp đơn lại để xin trợ giúp tài chánh mỗi năm bằng cách điền vào Đơn Xin Gia Hạn Hỗ Trợ Sinh Viên Liên Bang (Renewal Application for Federal Student Aid) (nếu quý vị được mẫu này từ chuyên viên cứu xét liên bang) hoặc Đơn Xin Miễn Phí Hỗ Trợ Sinh Viên Liên Bang cho năm sau (tại FAFSA.gov).

Cha mẹ của tôi không yêu cầu bồi hoàn cho tôi trong bản khai thuế của ông bà trong năm nay. Tôi có thể nộp đơn FAFSA với tư cách sinh viên "tự lập" hay không?
Có thể!Để xác định tình trạng người thuộc quyền, trước tiên phải xem quý vị có đáp ứng bất cứ tiêu chuẩn tự động nào về FAFSA hay không. Nếu không đáp ứng, nhưng thấy quý vị cần phải được coi là sinh viên tự lập, hãy đến gặp vị cố vấn trợ giúp tài chánh.

Tôi là sinh viên quốc tế và không thuộc bất cứ loại tình trạng công dân Hoa Kỳ nào. Tôi có đủ tiêu chuẩn được bất cứ trợ giúp tài chánh nào từ liên bang hoặc tiểu bang hay không?
Tiếc thay, trừ khi quý vị là thường trú nhân (permanent resident) hoặc được INS cấp tình trạng tị nạn chánh trị, quý vị không đủ tiêu chuẩn. Sinh viên quốc tế có thị thực sinh viên F1 hoặc F2 không đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ từ liên bang.

Cha mẹ của tôi không còn chu cấp tiền ăn học cho tôi nữa. Làm sao tôi có thể chuyển sang tình trạng "tự lập" cho mục đích trợ giúp tài chánh?
Theo mục đich trợ giúp tài chánh, người thuộc quyền nghĩa là mọi sinh viên cử nhân và dưới 24 tuổi, chưa lập gia đình, không nuôi dưỡng người thuộc quyền của riêng họ, không là cựu chiến binh, không là trẻ mồ côi hoặc dưới quyền giám hộ của tòa án, không là trẻ đã tự lập hoặc được giám hộ hợp pháp, không là người vô gia cư và không là trẻ nhận nuôi từ lúc 13 tuổi. Ngay cả khi cha mẹ của quý vị không muốn chu cấp tiền ăn học cho quý vị, thì lợi tức và tài sản của họ vẫn được dùng để chiết tính xem họ có thể chi trả bao nhiêu, và hội đủ tiêu chuẩn được trợ giúp tài chánh sẽ dựa trên thông tin này. Có điều ngoại lệ cho chánh sách này. Tham vấn với vị cố vấn trợ giúp tài chánh tại học xá trường cao đẳng đang theo học để nhờ chuẩn bị tài liệu dẫn chứng cho hoàn cảnh của quý vị.

Có mức giới hạn lợi tức để được trợ giúp tài chánh hay không?
Không. Mỗi đơn xin được cứu xét riêng biệt để suy xét các yếu tố như tài sản, kích cỡ gia đình, và số người đi học cao đẳng, ngoài lợi tức gia đình.

Có trợ giúp tài chánh cho người ngoại quốc trái phép và sinh viên không có giấy tờ thích hợp hay không?
Thường không có trợ giúp tài chánh cho sinh viên không có giấy tờ thích hợp. Phần lớn trong mọi khoản hỗ trợ sinh viên, kể cả hỗ trợ sinh viên liên bang, đòi hỏi người nhận phải là công dân Hoa Kỳ hay thường trú nhân (người có thẻ xanh) hoặc không là công dân đủ tiêu chuẩn. Texas là một trong vài tiểu bang cho sinh viên không có giấy tờ thích hợp hội đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ từ tiểu bang. Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star có vài khoản trợ cấp tiểu bang cho sinh viên không có giấy tờ thích hợp. Muốn nộp đơn xin, điền vào đơn TASFA (Texas Application for State Financial Assistance, hay Đơn Xin Trợ Giúp Tài Chánh Tiểu Bang Texas, có sẵn tại mạng lưới "College For All Texans" (Trường Cao Đẳng Cho Mọi Người Texas).

Tôi vẫn có thể nộp đơn xin nếu bỏ lỡ thời hạn cuối hay không?
Có.Mặc dù đơn xin có thể được nộp vào mọi lúc trong suốt niên học, nhưng đơn FAFSA nhận được sau ngay nộp đơn ưu tiên - ngày 1 tháng Tư - chỉ được cứu xét sau khi mọi hồ sơ đúng hạn đã được trao tặng tiền rồi mới đến lượt các đơn đó (chỉ khi còn ngân quỹ).

Tôi có cần phải nộp bản sao tờ khai thuế liên bang của gia đình mình cho phòng trợ giúp tài chánh hay không?
Chúng tôi sẽ yêu cầu nộp bản sao của mọi tài liệu cần thiết qua điện thư (e-mail) Lone Star, sau khi FAFSA của quý vị được cứu xét lần đầu. Đừng nộp bất cứ tài liệu nào cho văn phòng của chúng tôi, trừ khi chúng tôi đặc biệt yêu cầu quý vị thực hiện như vậy.

Nếu hoàn cảnh gia đình thay đổi sau khi tôi nộp đơn xin thì sao?
Nếu hoàn cảnh của quý vị thay đổi sau khi nộp đơn FAFSA vì hoàn cảnh bất thường, xin liên lạc với Phòng Trợ Giúp Tài Chánh. Quý vị có thể nộp thư Khiếu Nại, Đơn Xin Cứu Xét Hoàn Cảnh Đặc Biệt (Request for Special Circumstances Consideration) hoặc Đơn Xin Giảm Lợi Tức (Income Reduction Request) kèm theo tài liệu dẫn chứng thích hợp.

Học bổng bên ngoài ảnh hưởng ra sao đến khoản trợ giúp tài chánh cho tôi?
Mỗi người nhận hỗ trợ sinh viên liên bang có nhu cầu tài chánh theo chiết tính và tổng cộng mọi nguồn hỗ trợ không thể nhiều hơn nhu cầu này. Có thể cần phải giảm khoản hỗ trợ cho quý vị, nhất là vay mượn, nếu có học bổng bên ngoài sau khi được chúng tôi hỗ trợ.

Khoản trợ giúp tài chánh cho tôi sẽ ra sao nếu tôi bỏ khóa học hoặc rút tên khỏi trường cao đẳng?
Nếu học phí được điều chỉnh vì quý vị bỏ khóa học, thì có thể cần phải giảm khoản hỗ trợ tài chánh cho quý vị. Nếu rút tên khỏi hẳn trường cao đẳng trong 60 phần trăm (%) thời gian đầu tiên của học kỳ, thì tiêu chuẩn được trợ giúp tài chánh của quý vị phải bị chiết tính lại. Bỏ khóa học và rút tên là các hành động học vụ có thể có hậu quả tài chánh nghiêm trọng và ảnh hưởng đến tiêu chuẩn được trợ giúp tài chánh của quý vị trong tương lai vì không giữ đúng mức tiến bộ học tập thỏa đáng (satisfactory academic progress, hay SAP). Quý vị phải am hiểu ảnh hưởng của các hành động này đến khoản trợ giúp tài chánh cho mình.

Nếu khoản trợ giúp tài chánh không đủ để trang trải hóa đơn của tôi thì sao?
Nếu khoản trợ giúp tài chánh không đủ để trang trải toàn bộ chi phí học cao đẳng (học phí, lệ phí, sách vở, v.v...) của mình, thì quý vị có trách nhiệm lo liệu để trang trải các chi phí này (trả tiền mặt, chương trình trả góp, vay mượn ngắn hạn).

Nếu tôi không đáp ứng Mức Tiến Bộ Học Tập Thỏa Đáng thì sao?
Nếu không đáp ứng đòi hỏi Mức Tiến Bộ Học Tập Thỏa Đáng, quý vị có thể bị từ chối khoản trợ giúp tài chánh bổ túc. Nếu bị từ chối khoản trợ giúp tài chánh bổ túc, quý vị có thể phục hồi tiêu chuẩn được trợ giúp tài chánh bằng cách nộp đơn khiếu nại kèm theo tài liệu dẫn chứng để giải thích tại sao mình không đáp ứng đòi hỏi Mức Tiến Bộ Học Tập Thỏa Đáng. Quý vị cũng có lựa chọn là hoàn tất mỹ mãn sáu (6) giờ trong học kỳ mà không cần khoản trợ giúp tài chánh để phục hồi tiêu chuẩn được trợ giúp tài chánh.

Tôi có thể được trợ giúp tài chánh tại nhiều trường cùng một lúc hay không?
Không, quý vị chỉ được trợ giúp tài chánh tại một học đường/trường cao đẳng mỗi lần. Không khai báo khoản trợ giúp tài chánh cho năm nhận học bổng hiện hành được trường cao đẳng khác cấp phát cho quý vị có thể dẫn đến được học bổng quá mức. Quý vị có trách nhiệm hoàn trả mọi khoản học bổng quá mức.

Làm sao tôi được hoàn trả khoản trợ giúp tài chánh?
Nếu quý vị vẫn còn lại khoản tiền sau khi đã trang trải chi phí học cao đẳng, thì chi phiếu giấy hoàn trả khoản tiền còn lại đó sẽ được gởi qua bưu điện đến địa chỉ ghi trong trương mục 'My Records' của quý vị sau ngày chánh thức lập hồ sơ (official date of record) cho mỗi học kỳ. Mọi khoản vay mượn được cấp phát cho thẻ xuất tiền (debit card) VISA của Ngân Hàng Hoa Kỳ, trừ khi quý vị nộp 'Mẫu Từ Chối Chuyển Ngân Điện Tư' trước ngày cấp phát khoản vay mượn.