Đạo Đức và Quy Tắc Hành Xử Trợ Giúp Tài Chánh

Phát Biểu về Nguyên Tắc Đạo Đức của Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star

Nhân viên trợ giúp tài chánh của chúng tôi sẽ:

• Quyết tâm loại bỏ các khó khăn tài chánh cho những người muốn tiếp tục học lên cao đẳng/đại học.
• Hết sức cố gắng trợ giúp các sinh viên có nhu cầu tài chánh.
• Am hiểu những vấn đề ảnh hưởng đến sinh viên và bênh vực quyền lợi của họ ở cấp độ cơ sở, tiểu bang, và liên bang.
• Ủng hộ những nỗ lực khuyến khích học sinh, ngay từ các lớp tiểu học, khao khát và dự định học lên cao đẳng/đại học.
• Giáo dục sinh viên và gia đình qua thông tin cho khách hàng có phẩm chất.
• Tôn trọng phẩm cách và bảo vệ quyền riêng tư cá nhân của sinh viên, cũng như bảo đảm giữ kín đáo hồ sơ sinh viên và hoàn cảnh cá nhân.
• Bảo đảm sự công bằng bằng cách áp dụng nhất quán mọi phương pháp phân tích nhu cầu trong khắp toàn bộ nhóm người nộp đơn xin trợ giúp tài chánh sinh viên của cơ sở.
• Phục vụ không kỳ thị dựa trên chủng tộc, phái tính, dân tộc, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, tuổi tác, tình trạng tàn tật hay kinh tế.
• Nhận rõ nhu cầu phát triển chuyên môn và cơ hội học tiếp.
• Khuyến khích tự do bày tỏ quan niệm và ý kiến và thúc đẩy tôn trọng các quan điểm khác nhau giữa những người trong nghề.
• Quyết tâm theo sát chuẩn mực hành xử hợp đạo đức cao nhất và tránh có mâu thuẫn quyền lợi hoặc nhận thức từ đó.
• Duy trì mức trình độ chuyên môn cao nhất, tỏ rõ quyết tâm đạt được mục tiêu của Hiệp Hội Quản Trị Viên Trợ Giúp Tài Chánh Sinh Viên Quốc Gia (National Association of Student Financial Aid Administrators).

Quy Tắc Hành Xử của Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star

Nhân viên trợ giúp tài chánh của chúng tôi sẽ:

• Tránh mọi hành động trục lợi cá nhân cho họ.
• Tránh mọi hành động mà họ cho rằng vi phạm điều luật, quy định hoặc lợi ích cao nhất của sinh viên và cha mẹ mà họ phục vụ.
• Bảo đảm cung cấp thông tin chính xác, không thành kiến và không cho thấy bất cứ sự thiên vị nào do hành vi trục lợi cá nhân thực tế hay tiềm tàng.
• Khách quan khi lấy quyết định và tư vấn cho cơ sở của mình về mối quan hệ với bất cứ thực thể nào liên quan đến mọi khía cạnh của trợ giúp tài chánh sinh viên.
• Tránh đòi hỏi hoặc nhận bất cứ thứ nào ngoài những thứ có giá trị thông thường từ mọi thực thể (ngoài cơ sở cao đẳng/đại học hoặc cơ quan chánh phủ như Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ) liên quan đến thực hiện, giữ, hợp nhất hoặc cứu xét mọi khoản cho vay sinh viên, gồm cả mọi thứ có giá trị (kể cả bồi hoàn chi phí) để phục vụ cơ quan tư vấn hoặc là một phần trong hoạt động huấn luyện hay được bảo trợ của mọi thực thể này.
• Khai báo với cơ sở của họ, theo quy định của cơ sở, mọi liên quan đến hoặc quyền lợi tại bất cứ thực thể nào liên quan đến mọi khía cạnh của trợ giúp tài chánh sinh viên.