Tài Nguyên Chuyển Trường

Nếu quý vị lấy tín chỉ LSC để lấy bằng cấp tại trường cao đẳng hay đại học khác thì đây là các thông tin thêm: 

Chỉ Dẫn Chuyển Trường Cao Đẳng/Đại Học
Chỉ Dẫn Chuyển Trường AAS
Trung Tâm Đại Học
Nhập Học Nhiều Nơi và Chuyển Trở Lại
Hệ Thống Đánh Số Khóa Học Phổ Biến của Texas (Texas Common Course Numbering System)
Đơn Xin Phổ Biến của Texas
Trường Cao Đẳng cho Cư Dân Texas
Trung Tâm Mạng Giáo Dục Tổng Quát Texas


Giảm Giá Đại Học

Sinh viên nào muốn chuyển trường nhằm mục đích lấy chứng chỉ tú tài phải được thông báo về ảnh hưởng của việc lấy các môn học dư ngoài chương trình học lấy bằng của mình. Kết quả là có thể trường đại học và trường cao đẳng bốn năm sẽ lấy học phí phạt vạ. Điều này củng cố nhu cầu có thông tin đầy đủ về hoạch định bằng cấp, cố vấn nghề nghiệp, và chuyển trường. Sinh viên nào hoạch định đúng và lựa chọn cẩn thận và hoàn tất các môn học trong phạm vi chương trình học của mình có thể đủ tiêu chuẩn được giảm học phí.

Giảm giả học phí $1000 Giảm Giá Đại Học cho sinh viên hoàn tất chứng chỉ tú tài trong vòng 3 giờ tín chỉ của chương trình lấy bằng:

Mục đích của chương trình này là giảm học phí nhằm khích lệ tài chánh cho sinh viên chuẩn bị học đại học trong lúc hoàn tất chương trình trung học, tận dụng cố vấn học vụ, lấy quyết định nghề nghiệp sớm, và hoàn tất chương trình tú tài với càng ít môn học bên ngoài chương trình lấy bằng càng tốt. Giảm số môn học của sinh viên, giúp tiết kiệm tài chánh cho sinh viên, phụ huynh, và tiểu bang.

Điều Lệ Giảm Giá Học Phí Tiểu Bang

Quá Giờ

Sinh viên có thể bị tính học phí không cho cư dân, nếu giờ trong học kỳ vượt quá đòi hỏi của chương trình tú tài:

Có hiệu lực với sinh viên ghi danh ban đầu vào học kỳ mùa thu 1999 và thời hạn, giờ tiếp theo, bao gồm giờ tín chỉ kép, do sinh viên cử nhân là cư dân lấy hơn 45 giờ của số giờ đòi hỏi phải hoàn tất chương trình lấy bằng mà sinh viên ghi danh.

Có hiệu lực với sinh viên ghi danh ban đầu vào học kỳ mùa thu 2006 và thời hạn, giờ tiếp theo, bao gồm giờ tín chỉ kép, do sinh viên cử nhân là cư dân lấy vượt hơn 30 giờ của số giờ đòi hỏi phải hoàn tất chương trình lấy bằng mà sinh viên ghi danh. Vì mục đích quá giờ, sinh viên cữ nhân là cư dân bao gồm sinh viên không phải là cư dân được phép trả học phí cư dân.

Điều Lệ Quá Giờ Tiểu Bang