Ghi danh lớp học  

 

 

Trên trang này:
Giờ Ghi Danh Học Xá
Thông Tin Ghi Danh (Trực Tuyến & Qua Điện Thoại) 

Các Ngày Ghi Danh Mùa Xuân 2012

Tháng Giêng 2010
9                     Ngày trả tiền cuối cùng cho sinh viên ghi danh trước ngày 9 tháng Giêng 
16  @2:00 trưa      Ngày ghi danh và đóng tiền cuối cùng
18                    Ngày lễ MLK (học xá đóng cửa)
19                    Khai giảng lớp học                                                                                                                                                      
22-24               Lớp tối thứ Sáu/cuối tuần khai giảng

Tháng Hai 2012
1                       Ngày chính thức
1                       Hạn chót nộp đơn thi tốt nghiệp tháng 5
6                       Trắc nghiệm ACT
18                     Ngày Họp Hệ Thống (Văn phòng đóng cửa – không có lớp học)
27                     Trắc nghiệm THEA

Tháng Ba 2012
3                      Bắt đầu ghi danh mùa hè
15-21               Nghỉ giữa kỳ (Văn phòng đóng cửa từ ngày 18 - 21 tháng Ba)
18-21               Đóng cửa để bảo trì kỹ thuật (5:00 chiều ngày 17 tháng Ba -  trưa ngày 21 tháng Ba)
22                    Bắt đầu học lại (Văn phòng mở cửa)

Tháng Tư 2012
1                       Hạn chóp nộp đơn tốt nghiệp tháng Tám
2-4                    Nghỉ lễ Mùa Xuân (Văn phòng đóng cửa)
10                     Trắc nghiệm ACT
13                     Ngày cuối cùng để đến và nhận "W" cho học kỳ mùa Xuân 2010
24                     Trắc nghiệm THEA  

Tháng Năm 2012                                                                                                                                                                                   
10-16                Kỳ thi cuối cùng
14-15                Bắt đầu
16                     Kết thúc học kỳ mùa Xuân 
 

Giờ Ghi Danh
Ngày 4 tháng Giêng – tháng 6
Thứ Hai - thứ Năm   8:00 sáng - 7:00 tối  
Thứ Sáu                   8:30 sáng - 4:30 chiều   
Thứ Bảy                   9:00 sáng - 2:00 trưa   
           
Ngày 7 tháng Sáu – 13 tháng 8     
Thứ Hai - thứ Năm   8:00 sáng - 7:00 tối.   
Thứ Sáu                   9:00 - 2:00 trưa.                                                                                    

Đóng cửa vào cuối tuần                                                                                                                                                
GHI DANH TRỰC TUYẾN 
Ghi danh trực tuyến hàng ngày ngoại trừ từ 2:00 sáng đến 3:30 sáng. Học viên có thể ghi danh hay thay đổi thời khóa biểu thông qua MyRecords cho đến ngày đầu tiên lớp học khai giảng.

GHI DANH QUA ĐIỆN THOẠI- 281.591.6625
Ghi danh qua điện thoại hàng ngày ngoại trừ từ 1:45 sáng đến 3:45 sáng. Học viên có thể liên lạc theo số điện thoại này để ghi danh.

 Điền và nộp đơn hay ghi danh môn học tại Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star trong học kỳ mùa hè 09, mùa xuân 09, hay mùa thu 08 (khi ghi danh mùa thu 2010) hay mùa xuân 10, mùa thu 09, hay mùa hè 09 (khi ghi danh mùa hè 2010). 

Nếu học viên không đáp ứng các đòi hỏi trên, liên lạc với văn phòng tuyển sinh của trường.

CHI PHÍ TRUY THU TIỀN:
Nếu không trả tiền đầy đủ theo thông báo của trường thì những khoản nợ này có thể được chuyển sang cơ quan truy thu bên ngoài và phòng tín dụng thích hợp. Chi phí truy thu tiền sẽ được cộng vào khoản nợ ban đầu và sinh viên phải trả những chi phí này, cũng như chi phí luật sư nếu có. Ngoài ra, nếu chưa hoàn tất học phí sẽ dẫn đến hồ sơ sinh viên, bằng cấp, phiếu điểm bị lưu giữ và cản trở ghi danh trong tương lai.