Trả Tiền

Cách Trả Tiền
Đăng nhập vào Trình Đơn Sinh Viên myLoneStart ại https://my.lonestar.edu/

Dưới phần "Financial Information" (Thông Tin Tài Chánh) bấm vào "Make a Payment or Set Up a Payment Plan" (Trả Tiền hay Lập Chương Trình Trả Tiền)

Trên trang gốc Trương Mục Sinh Viên, bấm vào "Payments" (Trả Tiền).


Trên phần “Trả Tiền”, học viên sẽ thấy mô tả số tiền dư của mình, bấm vào "Pay" (Trả).

Chọn phương thức trả tiền và bấm vào "GO"

Tạo phương thức trả tiền mới

Thẻ tín dụng mới:

Chọn "New Credit Card" (Thẻ Tín Dụng Mới) dưới phần "Select Payment Method"  nhập thông tin thẻ tín dụng vào:

Điền vào Trương Mục Trả Tiền và chọn Thời Hạn và Ngày trả tiền.

Duyệt qua số tiền trả và bấm vào "Submit Payment" (Nộp Tiền Trả):

In ra biên nhận để lưu hồ sơ.