Các khóa học ESOL giáo dục đại học

Trình độ đọc ESOL
ENGL 0337/CENGL 3003701   Trình độ đọc ESOL bắt đầu cao (High beginning)                                          
ENGL 0338/CENGL 3003801   Trình độ đọc ESOL trung đẳng (Intermediate)                                            
ENGL 0339/CENGL 3003901   Trình độ đọc ESOL trung đẳng cao (High intermediate)                                                  
ENGL 0305/CENGL 3000501   Trình độ đọc cao đẳng II (II Advanced)

Trình độ viết ESOL
ENGL 0353/CENGL 3005301 Trình độ viết ESOL bắt đầu cao (High beginning)
ENGL 0354/CENGL 3005401 Trình độ viết ESOL trung đẳng (Intermediate)
ENGL 0355/CENGL 3005501 Trình độ viết ESOL trung đẳng cao (High intermediate)
ENGL 0356/CENGL 3005601 ESOL Trình độ viết cao đẳng (Advanced)

Trình độ đàm thoại giao tiếp ESOL
ENGL 0343/CENGL 3004301 Trình độ đàm thoại giao tiếp ESOL bắt đầu cao (High beginning)
ENGL 0344/CENGL 3004401 Trình độ đàm thoại giao tiếp ESOL trung đẳng (Intermediate)
ENGL 0345/CENGL 3004501 Trình độ đàm thoại giao tiếp ESOL trung đẳng cao (High intermediate)
ENGL 0346/CENGL 3004601 Trình độ đàm thoại giao tiếp ESOL cao đẳng (Advanced)

Rèn Luyện Kỹ Năng Ngôn Ngữ
ENGL 0308/CENGL 3100558